• مهدی نوربخش استاد دانشگاه در گفتگو با مستقل…

    من در طول این سال‌ها خیلی صحبت کردم که تا زمانیکه امیرانتظام زنده است از او پوزش ملی بخواهند و متاسفانه این کار صورت…

سیاسی

یادداشت سیاسی