کودک ربایی مقابل چشمان مادر

مرد جوان که به دنبال اختلاف مالی با دوستش، ســناریوی ربودن پسر ۴ ســاله او را با همدستی یکی از مجرمان ســابقه دار طراحی و اجرا کرده بود وقتی پلیس را در یک قدمی خود دید کودک را رها کرد.

رســیدگی به این پرونده از یکم تیرماه به دنبال مراجعه مرد جوانی به اداره پلیس آگاهی استان البرز شروع شد.

این مرد جــوان در حالی که هراســان بود مدعی شــد کــه یکـی از دوســتانش پســر چهارساله اش را از مقابل خانه شان در یکی از محله های مهرشهر کرج ربوده است.

مــادر این کودک در تحقیقات پلیســی گفت: دوســت همســرم حــدود ســاعت 7عصر مقابــل خانه مان آمد و با شــوهرم کار داشــت. وقتی به او گفتم که شــوهرم خانه نیست از من یک لیوان آب خواست. پسرم در حیاط در حال بازی بود من که وارد خانه شــدم تا برای این مرد آب بیاورم ناگهان متوجه شــدم که او پسرم را ربــود و از خانه خارج شــد. من هم خیلی زود ماجرا را به شــوهرم اطلاع دادم.

آدم ربایی برای اختلاف مالی

ســرهنگ محمد نادربیگــی، رئیس پلیــس آگاهی استان البرز در تشریح جزئیات این آدم ربایی گفت: متهــم به دلیل اختـلاف مالی کــه با پدر کودک داشــته اســت با همدســتی یک مجرم ســابقه دار سناریوی این آدم ربایی را طراحی و اجرا کرده بودند که با توجه به حساسیت امر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره جرایم جنایی قرار گرفت.

بررســی های اولیه حاکی از این بود که فــرد گروگانگیر به پــدر طفل ربوده شــده بدهی داشــته و در ازای دریافت پول یک برگ چک به عنوان رســید به شــاکی ســپرده بود که با ربودن فرزند این شخص، در ازای آزادی کودک برگه چک را درخواست کرده است.

رد زنی مخفیگاه متهم

در ادامه کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به رد زنی مخفیگاه متهم در یکی از شهرستانهای زنجان شــده و پس از تماس بــا وی از او خواســتند کــودک را رها کند که پس از ســاعت ها تالش و رایزنــی اقدامات پلیس مؤثر واقع شــده و گروگانگیر طفل ربوده شــده را به یکی از آشنایان خود تحویل داده و متواری شد.

ســرهنگ نادربیگــی بــا اشــاره بــه تحویــل کــودک به خانواده اش، تصریــح کرد: تلاش پلیس برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

نادربیگی به شــهروندان توصیه کرد مشــکلات مالی و اختلاف های خــود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند تا گرفتار جرایم دیگر نشوند./رکنا

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها