• به نظر شما چند درصد مردم متوجه کسر مبالغی از کارت مترو شان توسط گیت‌های ورودی مترو می‌شوند؟ و از بین این افرادی که…