• امروز سمبل جمهوریت در نظام ما رئیس جمهوری است. رئیس جمهور در نشست هیئت دولت گفت با یک جناح نمیشود کشور را اداره کرد،…