ماندن در صحنه رقابت را غیرمنطقى مى‌دانم و از کاندیداتورى انصراف مى‌دهم

با قبول پیشنهاد تعدادى از هم صنفى هاى عزیز در کارزار انتخاب نماینده مدیران مسئول درهیات عالى نظارت برمطبوعات کاندیدا شدم و با اقبال جمعى از مدیران مسئول محترم از جاى جاى کشور عزیزمان حائز رتبه پنجم در مرحله اول انتخابات شدم.

ماندن در صحنه رقابت را غیرمنطقى مى‌دانم و از کاندیداتورى انصراف مى‌دهم

بنام خدا         

 همکاران گرامى، مدیران محترم مطبوعات و پایگاههاى خبرى، تحلیلى وتخصصى کشور. اینجانب با قبول پیشنهاد تعدادى از هم صنفى هاى عزیز در کارزار انتخاب نماینده مدیران مسئول درهیات عالى نظارت برمطبوعات کاندیدا شدم و با اقبال جمعى ازمدیران مسئول محترم از جاى جاى کشورعزیزمان حائز رتبه پنجم درمرحله اول انتخابات شدم. لازم میدانم ازهمه کسانى که چه بعنوان کاندیدا وچه بعنوان راى دهنده مراتب دغدغه مندى واحساس مسئولیت خودرا نسب به مشکلات ومسائل متعدد این حرفه پرچالش نشان دادند بسهم خودم سپاسگزارى کنم . مخصوصاً ازمدیران محترم جراید و سایت هاى استانى و محلى که معضلات خاص خود را دارند وحضور فعالى درکارزاراین دوره داشتند صمیمانه تشکرمى کنم. اینک بنا به برخى مسائلى که تعدادى ازکاندیداهاى محترمى که در رتبه هاى قبل وبعدازمن قراردارند نسبت به انتخابات مرحله اول مطرح مى کنند وبه همین دلیل از ادامه رقابت کناره گیرى کرده اند، ماندن درصحنه رقابت را غیرمنطقى و برخلاف حمیّت صنفى مى دانم وبدینوسیله ازکاندیداتورى انصراف مى دهم. بدیهى است بدون هیچگونه داورى  انتظاررسیدگى به موارد مطرح شده از سوى  کاندیداهایى که عمدتاً از پیشکسوتان  این صنف هستند ، توسط مسئولین مربوطه وشفاف سازى درخصوص این ادعاهارا به جامعه رسانه ایى کشوردارم. درخاتمه لازم به تاکید مى دانم ، بعنوان یک  عضو کوچک درکنار خانواده بزرگ مطبوعات ورسانه هاى کشورهمواره پیگیر ومطالبه گر حقوق صنفى مان خواهم بود.

با آرزوى سلامتى وسربلندى مردم ومیهن عزیزمان

  احمد حکیمى پور صاحب امتیاز و مدیرمسئول فصلنامه خاطرات سیاسى ٢٧ آبان ١٣٩٩

‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها