ساواکی از آخوند فاسد محترم‌ تر است!

نشریه خط حزب‌الله بخشی از سخنرانی امام خمینی(ره) در مهرماه ۱۳۵۸ را بیان کرده است. خدای متعال میداند کــه مــن نســبت بــه آخوندهــای فاســد آنقدر شدید هستم که نسبت به ســایر مردم نیستم. ساواکی پیش من محترمتر اســت از آخوند فاســد... فرق [آخوند فاســد بــا دیگــران] ایــن اســت کــه شــیطنت و ملعنتشان بیشتر از دیگران است... در روایات هست که آخوند فاســد ملای فاسد در جهنــم از تعفنش اهل جهنم در عذاب هســتند. در این دنیا هم از بوی تعفن بعضی از آخوندهای فاسد دنیا در عذاب اســت. ما طرفــداری از عمامــه نمیکنیم. ما طرفداری از اسلام می‌کنیم./نشریه خط حزب‌الله

ساواکی از آخوند فاسد محترم‌ تر است!

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها