مدیر روابط عمومی فولادمبارکه:

رسانه‌ها در انعکاس دستاوردها و دانشِ سازمان‌ها توانمند هستند

در دیدار مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه با سرپرستان و مدیران مسئول روزنامه های کیهان، نسل فردا، دنیای اقتصاد و اصفهان امروز، بر اهمیت و نقش رسانه در انعکاس دستاوردهای سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ، به ویژه شرکت فولاد مبارکه، بهعنوان یک شرکت سرآمد و پیشرو در تولید و بهک ارگیری دانش فنی روز تأکید شد.

ایرج ترابی در این دیدارها که روز سه شنبه 29 مهرماه انجام شد، با اشاره به توانمندیها و ظرفیتهای رسانه ها به ویژه رسانه های مکتوب تصریح کرد: عملکرد رسانه ها از بایگانی شدن علم و دانش حاصلشده جلوگیری میکند، از این رو مدیریت فولاد مبارکه در نظر دارد مدل مدیریتی، دستاوردها و دانش فنی خود را به سازمانها و صنایع دیگر نیز انتقال دهد و طبیعتا  کانال ارتباطی بخشِ زیادی از این مباحث تأثیرگذار   رسانه ها هستند.

وی افزود: همگرایی مدیریت و کارکنان فولاد مبارکه و به طورکلی عملکرد شرکت باعث شده تمامی کارکنان در سطوح مختلف سازمانی، مدل های مدیریتی را بپذیرند، خود را به آنها پیوند بزنند و نهایتا شرایطی فراهم آید که امروز شاهد تحقق دستاوردهای ارزشمندی باشیم. از این رو این ساختارِ درست باید به عنوان یک مدل به دیگر سازمانها منتقل شود و فولاد مبارکه در این خصوص آمادۀ هرگونه همکاری است.

مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: این شرکت اکنون در تحقیق و توسعه، فرهنگسازمانی، تولید و توسعه موفق و تأثیرگذار است و دستیابی به این موارد برای دیگر سازمانها یک ضرورت به شمار میرود.

ایرج ترابی با اشاره به جایگاه رسانه در انعکاس توانمندیها در جامعه اذعان داشت: فضای رسانه بهدلیل پویایی و دنبال کردن اخبار در همۀ سطوح، قادر است اگر نقصانی وجود داشته باشد، بلافاصله آن را پیگیری کند و بهصورت هوشمندانه به آن بپردازد.

وی همچنین گفت: فولاد مبارکه سازمانی فراملی است و افتخار ما این است که محصولات این شرکت ایرانی در سطح بینالمللی نیز توزیع میشود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ممکن است رسانه ها در برخی مباحث مواردی را گوشزد کنند و همین امر فرصتهایی سازنده برای مسئولین است. برای مثال، همفکری رسانهها در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی و پیشنهادهای ارائهشده از این جمله هستند.

مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنانش گفت: در شرایط شیوع ویروس کرونا، فولاد مبارکه با خرید تجهیزات موردنیاز بیمارستانها و همچنین با تأمین اکسیژن رایگان موردنیاز بیماران کرونایی بستریشده در بیمارستانها، توانست بخش قابلتوجهی از مشکل آنها را رفع کند. این نوع اقدامات مهم که در راستای تعهد به مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه صورت گرفته است، در این سازمان، «خدمت بدون منت» قلمداد میشود. این شرکت در عمل به جامعه نشان داده است که تمرکز خود را  تنها به تولید  محصولات فولادی معطوف نداشته و با چنین اقداماتی در حوزۀ مسئولیت اجتماعی نیز خوش درخشیده است.

در این دیدار نمایندگان روزنامههای کیهان، دنیای اقتصاد، نسل فردا و اصفهان امروز نیز طی اظهاراتی چنین گفتند:

محمدعلی شاهعلی سرپرست روزنامۀ کیهان در استان اصفهان:

تعامل روابط عمومی فولاد مبارکه با رسانه های استان روزبه روز قویتر میشود

دیدار بسیار خوبی بود و ما در روزنامۀ کیهان از دیدن مدیر محترم روابط عمومی فولاد مبارکه بسیار مفتخر شدیم. معمولا اینگونه نشستها میتواند در روند کار و تعامل هرچه بیشتر بین روزنامه و این مجتمع صنعتی معظم مؤثر باشد.

روابط عمومی فولاد مبارکه همواره عملکرد بسیار مثبتی داشته و میتوان آن را یکی از روابط عمومی های بااقتدار، خوب و منسجم در بین دستگاه های اجرایی استان اصفهان دانست که همیشه با گرمی با رسانهها تعامل داشته است. به یقین این همکاریهای مثبت و ارزنده با رسانههای استان روزبهروز بیشتر و قویتر میشود.

با توجه به اینکه روزنامۀ کیهان یک روزنامه سیاسی است و تنها یک صفحۀ اقتصادی دارد، از مدیر روابط عمومی این شرکت خواستیم خبرهای سازمان را به منظور انعکاس بهتر در طول هفته در اختیار روزنامۀ کیهان قرار دهد که این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه بسیاری از افراد رسانهای چه در استان و چه در کشور با شرایط موجود در فولاد مبارکه آشنایی کامل ندارند، پیشنهاد شد مدیران و دستاندرکاران رسانههای گروهی از این مجتمع بزرگ بازدید  و از نزدیک نحوۀ کار این شرکت را مشاهده کنند. در این بازدیدها رسانهها میتوانند بفهمند این خبرها از کجا مخابره میشود و تصویر روشنتری از دستاوردهای این شرکت داشته باشند؛ دستاوردهایی که در زمینۀ جهش تولید و اقتصاد نوین است و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. این دیدارها حتی میتواند امیدواری ایجاد کند، زیرا میبینیم با وجود شرایط اقتصادی و تحریم، هستند دستگاههای اجرایی صنعتی که به صورت شبانه روزی تلاش میکنند تا شرایط اقتصادی بهتر شود و فولاد مبارکه جزو شرکتهای موفق و مهم در ارزآوری و توسعۀ کشور است که این پیشنهاد هم مورد قبول واقع شد.

ما همیشه اخبار فولاد مبارکه در زمینۀ نوآوری و بومیسازی را که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است در روزنامه پوشش دادهایم و خوشبختانه فولاد مبارکه در این زمینه بسیار خوب عمل کرده است.

امیدواریم این روند ادامه داشته باشد، زیرا این دیدارها میتواند در بهبود دوجانبۀ روابط و تعامل بیشتر و نهایتا ایجاد شرایط بهتر بسیار مؤثر باشد و ما بابت تعامل صورتگرفته از این مجموعه سپاسگزاریم.

رضا محزونیه مدیرمسئول روزنامه نسل فردا:

فعالیت های فولاد مبارکه در حوزۀ روابط عمومی قابل تقدیر است

شنیدن گزارش پیشرفتهای فولاد مبارکه همیشه امیدوار کننده است، به همین دلیل ما هم در ادامۀ همکاریهای خود، آمادگی داریم که این فعالیتها و پیشرفتها را بهخوبی منعکس کنیم.

نکتهای که وجود دارد این است که در انعکاس اخبار مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه، بهویژه اقدامات خوب این شرکت در زمینۀ بیماری کرونا ظلم شده و رسانهها از جمله نسل فردا باید بهطور ویژهتری به آن میپرداختند، زیرا  موفقیتهای فولاد مبارکه در مدیریت بحران کرونا میتواند الگوی بسیاری از نهادها، شرکتها و ادارهها باشد و ما تمایل خود را به انعکاس بیشتر این اخبار اعلام میکنیم.

با توجه به اهمیت تعامل سازمانها با رسانهها، باید اذعان داشت عملکرد و رویکرد سازندۀ روابط عمومی این شرکت بهویژه در دوران کنونی قابلتقدیر است.

عبدالمجید مجیدینژاد سرپرست روزنامۀ دنیای اقتصاد در استان اصفهان:

دیدار مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه با اصحاب رسانه در شرایط کرونا قابل تقدیر است

با توجه به شرایط همهگیری کرونا که برگزاری جلسه ملاحظات خاص خود را دارد، اینکه یکی از مدیران ارشد فولاد مبارکه همت میکند و به دلیل اهمیت موضوع به اصحاب رسانه سرمیزند و به حرف آنها گوش میدهد، قابلتقدیر است.

همۀ اعضای هیئت تحریریۀ ما در روزنامۀ دنیای اقتصاد در این دیدار حضور داشتند تا از نزدیک از گزارش عملکرد فولاد مبارکه در حوزۀ تولید و مسئولیتهای اجتماعی آگاه شوند. در این دیدار اعضای هیئت تحریریه،  راهکارهای ارتباط هرچه بهتر خود با کارشناسان حوزۀ روابط عمومی فولاد مبارکه بهمنظور دسترسی هرچه سریعتر و شفافتر به اخبار را مورد بررسی و تبادلنظر قرار دادند. نکتۀ قابل توجه این بود که مدیر روابط عمومی فولاد با سعهصدر صحبتهای هیئت تحریریه را شنیدند و تا جایی که وقت اجازه میداد موضوعات مطرح شد و به تفاهمها و جمعبندی خوبی هم رسیدیم که انشاءالله در آینده ثمرۀ آن را بیشتر خواهیم دید.

امیر اکبری مدیرعامل و سردبیر روزنامۀ اصفهان امروز:

رسانه ها با نگاه ملی توجه ویژهای به فولاد مبارکه داشته باشند

آنچه در مورد فولاد مبارکه مهم  است استفادۀ درست از تجربهها و بهبود مستمر سیستم در این مجموعه است. به نظر من فولاد مبارکه یکی از مجموعههایی است که مثل دو   امدادی عمل میکند، یعنی هر کس کار را تا مرحلهای پیش میبرد و فرد  یا  تیم بعدی که در آن حوزه مسئولیت دارد آن فعالیت را   از آنجا به نقطۀ بهتری میرساند. اینگونه نیست که از نتایج تجربهها و دستاوردهای دیگران احساس بینیازی شود؛   هر کس با آمدنش محاسنی را به سیستم اضافه میکند.

ما بهعنوان رسانه وقتی حوزۀ فعالیت روابط عمومی این شرکت را رصد میکنیم، این موضوع در حوزۀ روابط عمومی هم مشهود است. کما اینکه این روابط عمومی در ارزیابیهای کشوری و جشنوارهها همواره رتبۀ خوبی به دست آورده و در عمل به وظایفی که بر عهده دارد موفق بوده است. موضوعی که در دورۀ اخیر مشهود است تلاش برای ساختارسازی و شفافیت عملکرد است.

ساختار و روند ایجادشده درخصوص انواع رسانهها در روابط عمومی فولاد مبارکه قابل تعمق است. ازآنجاکه روابط عمومی فولاد مبارکه با رسانههای مختلفی مثل صداوسیما، روزنامهها، مجلات، شبکههای اجتــماعی، پایگاههـــای خبـــری، رسانــههای خارجی و... مواجـــه است، روند منسجم برای ارتباط، گزارشگیری، تحلیل و آمارگیری موردنیاز است و ما در دورۀ اخیر میبینیم که این روند برقرار بوده و تعاملات با رسانهها تا جایی که ما مشاهده کردهایم مبتنی بر همین تحلیلها و آمارها و روشهای کمّی و کیفی بوده است. این امر فارغ از نظرات شخصی به یک ساختار تبدیل شده و بسیار ارزشمند است و مجموعهها و هلدینگهایی که از نظر ساختاری شبیه این مجتمعاند میتوانند از این مدل الگو بگیرند. دیدار با مدیر روابط عمومی این شرکت با توجه به محدودیتها و مشکلات  ناشی از شیوع ویروس کرونا بسیار ارزشمند بود، چراکه رسانهها در زمینۀ انعکاس اخبار مربوط به اقتصاد کشور، تولید ملی و جهش تولید وظایفی بر عهده دارند که طبعا یکی از مهمترین آنها در استان ما انعکاس اخبار قطب فولاد ایران است.

 فولاد مبارکه هم از لحاظ تکنولوژی و هم از نظر تولید در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد و لازم است رسانهها با نگاه ملی، به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

با وجود همۀ مشکلاتی که در کشور وجود دارد، فولاد مبارکه هیچگاه روند توسعه و رشد را متوقف نکرده است؛ اما برای ما بهعنوان یک رسانه، نکتۀ بسیار ارزشمند در کارنامۀ فولاد مبارکه که فراتر از تولید، بومیسازی، خودکفایی و مسائل مرتبط با اقتصاد مقاومتی است، پرداختن این شرکت به مسئولیت اجتماعی بهویژه در دوران بیماری کروناست. اگرچه این شرکت در حوزههای آموزشی، دینی، ورزشی و دیگر   زمینه ها  نیز به خوبی ایفای نقش کرده است، اما بهعنوان کسی که اخبار فولاد مبارکه را پیگیری میکنم، نقش و حضور این شرکت در زمینۀ مبارزه با کرونا و همراهی با آسیب دیدگان آن بسیار ارزشمند و شیرین بود. اقداماتی که برکت و اجر معنوی آن برای کل مجموعۀ فولاد مبارکه باقی خواهد ماند. این اقدامات به یکی از نقاط درخشان و بهیادماندنی تاریخ فولاد مبارکه مبدل شد.

‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها