ستاد جلیلی و مقایسەی حجاب و مواد مخدر!

مقایسەی بی حجابی با مواد مخدر ماهیتا تفاوتی با مقایسەی مذهب و دخانیات ندارد/ هر دو از یک مبنای انسان شناختی - فروکاستن انسان به پای عقیده و ایدئولوژی و زایل کردن اصل کرامت ذاتی وی - سرچشمه می‌گیرد/ ظاهرا در این زمینه میان چپ افراطی و راست افراطی خویشاوندی فکری برقرار است.

ستاد جلیلی و مقایسەی حجاب و مواد مخدر!

ظاهرا میان چپ افراطی و راست افراطی خویشاوندی فکری برقرار است

 

صلاح‌الدین خدیو روزنامه‌نگار 

امیر حسین ثابتی مشاور سعید جلیلی در تلویزیون گفته  که مبارزه با بی حجابی باید مانند مبارزه با مواد مخدر باشد، بی گذشت و بدون استثنا!

این نمایندەی مجلس افزوده در برخی کشورها مانند هلند و اوروگوئه هم مواد مخدر آزاد است، هم حجاب!

اینجا هم اگر قرار است اصل اسلامی حجاب رعایت نشود، سایر چیزها هم باید آزاد گردد!

این مقایسەی عجیب، پلمیکی مشابه را یادم آورد.
در دهەی شصت خورشیدی، منصور حکمت (ژوبین رازانی) نظریه پرداز و کنشگر کمونیست می‌گفت: موضع ما در برابر مذهب سازش ناپذیر و بدون گذشت است.

ما اصل وجود مذهب در جامعه را غیر قابل قبول می‌دانیم. اینگونه نیست که صرفا آن را به حوزەی خصوصی انسان‌ها رانده و دیواری ستبر میان حوزەی عمومی و خصوصی بکشیم.
بلکه همانطور که برای مبارزه با دخانیات کمیته و سازمان تشکیل می‌دهیم برای ازالەی مذهب هم همین کار را انجام می‌دهیم!

هدف حکمت که در آن زمان، معلم ایدئولوژیک یک حزب کُرد بود، مرزبندی با سایر جریانات چپ نظیر حزب توده و چریک‌های فدایی بود که به زعم وی در این زمینه مماشات می‌کردند و چه بسا به باورهای مذهبی احترام می‌گذاشتند.

حکمت که در میان سایر جریانات چپ، مطرود و منزوی بود و جایگاه و سابقه و اعتبار چپ کلاسیک - توده - و چپ پیشگام - فدائیان - را نداشت، در تعلق به اولترا چپ و رادیکالیسم نظری موصوف، دنبال جای پایی برای ایستادن خود می‌گشت.
به عبارت دیگر تقلای دیده شدن یکی از عوامل پناه بردن وی و جریان متبوعش به رادیکالیسم بود.

به نظر می‌رسد این داستان دربارەی راست افراطی امروز هم صادق است.

افراط گرایی و افراطی نمایی، ابزاری برای کسب هژمونی در رقابت سیاسی بر سر قدرت و ثروت و  منزلت است 

مقایسەی بی حجابی با مواد مخدر ماهیتا تفاوتی با مقایسەی مذهب و دخانیات ندارد.
هر دو از یک مبنای انسان شناختی - فروکاستن انسان به پای عقیده و ایدئولوژی و زایل کردن اصل کرامت ذاتی وی - سرچشمه می‌گیرد.
ظاهرا در این زمینه میان چپ افراطی و راست افراطی خویشاوندی فکری برقرار است.
گویی نمودار سیاست متعارف راست و چپ نه یک پارەخط، بلکه شکلی کروی است که چپ و راست در منتهی الیه خود بهم می‌رسند.
صد البته در خورجین فکری راست افراطی مذهبی هر قماشی هست از محافظه کاری گرفته تا چپ گرایی و از مدرنیت ایدئولوژی تا واپس گرایی، اما اثری از "نان و مسکن و آزادی" نیست!

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها