یداله اسلامی

فعال سیاسی 

 

جهانی سوگوار مرگ ژیناست

همان ژینا که ایراندخت زیباست

همان ژینا که شد رمز و نشانه 

نشان او به هر سویی هویداست

همان ژینا به معنا زندگی‌ساز

نگویم گم شده، همواره پیداست

نگاهش شورش سرزندگی داشت

ز خونش شعله‌های تازه برپاست

ز پاکی چون فرشته نیک سیرت

ز مرگ او جهانی پر ز غوغاست

 دریغا دخت ما در بند گردید

نشان این ستم در ملک پیداست

ز مرگ او وطن آشفته دیدم 

یکی قطره ز خونش همچو دریاست

 وطن فریاد همدردی برآورد

همه فریادها از مرگ ژیناست

نمردی دختر پاک و نجیبم 

که نامت نِی به لب بر جان و دل هاست 

هر آنکس این ستم بر تو روا داشت

نمی‌دانست ژینا معنی ماست

سرودی گشته‌ای بر نای هر ساز

به یاد تو به هر میدان بس آواست

شدی خاموش لیکن زندگی‌بخش

که نام تو به میهن سود و سوداست

 ز خود شرمنده‌ام ای دختر پاک

که مرگ تو، گمانم حاصل ماست

چه گوید رهگذر زین داغ سنگین

ولی نام تو ما را راه فرداست

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها