آقای رییس جمهور! پیش از آنکه دیر شود کاری کنید!

آقای رییس جمهور! پیش از آنکه دیر شود کاری کنید!افزایش عجیب قیمت نان مردم را درگیر بازی بقا می کند.

آقای رییس جمهور! پیش از آنکه دیر شود کاری کنید!

احمد نادری، نماینده مجلس در توییتی نوشت: افزایش عجیب قیمت قوت غالب مردم، محرومان و مستضعفان را درگیر بازی بقا خواهد کرد.

احمد نادری نوشت: آزادسازی قیمت ها به این شکل، از اصول پایه ای نئولیبرالیسم است. افزایش عجیب قیمت قوت غالب مردم، محرومان و مستضعفان را درگیر بازی بقا خواهد کرد. جناب رییس جمهور! پیش از آنکه دیر شود، جلوی نئولیبرال‌های ریش‌دار در دولت را بگیرید.
 

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها