تاریخ قرعه کشی ایران خودرو تغییر کرد + جدول و شرایط و آخرین مهلت ثبت نام

بـر ایـن اسـاس زمـان ثبـت نـام از روز دوشـنبه مـورخ 19 دی ماه الـی یکشـنبه مـورخ 25 دی ماه ادامـه خواهـد یافـت و همچنـین زمـان قرعـه کشـی در روز سـه شـنبه مـورخ 1401/10/27 خواهـد بود.

تاریخ قرعه کشی ایران خودرو تغییر کرد + جدول و شرایط و آخرین مهلت ثبت نام

به گزارش مستقل آنلاین؛ تاریخ قرعه کشی طرح فروش فوری ایران خودرو شامل چهار محصول ویژه مادران،خودروهای فرسوده و عادی تغییر کرد.

بـا توجـه بـه اخـتلال ایجـاد شـده در سـامانه فـروش اینترنتـی شـرکت ایـران خـودرو و بـه منظـور رعایـت حقـوق متقاضـیان ،مـدت زمـان فـروش فـوق العـاده ویـژه متقاضـیان عـادی، حمایـت از جـوانی جمعیـت و جـایگزینی خودروهـای فرسـوده تـا روز یکشـنبه 25 دی ماه تمدیـد مـی گـردد.

بـر ایـن اسـاس زمـان ثبـت نـام از روز دوشـنبه مـورخ 19 دی ماه الـی یکشـنبه مـورخ 25 دی ماه ادامـه خواهـد یافـت و همچنـین زمـان قرعـه کشـی در روز سـه شـنبه مـورخ 1401/10/27 خواهـد بود. 

شرایط فروش فوری ایران خودرو دی 1401؛

 

شرایط فروش فوری ایران خودرو

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.