مشخصات متولدین اردیبهشت ماه

اغلب افراد در طول زندگیشان حداقل یکبار به سراغ شناخت و اطلاع پیدا کردن از خصوصیات ماه تولدشان می‌روند.

مشخصات متولدین اردیبهشت ماه

اغلب افراد در طول زندگیشان حداقل یکبار به سراغ شناخت و اطلاع پیدا کردن از خصوصیات ماه تولدشان می‌روند تا مطمئن شوند این خصوصیاتی که دارند با آنچه سایرین می‌گویند و نوشته اند یکسان است.

برخی از مردم هم این گفته‌ها و شنیده‌ها را برپایه وهم و خیال دانسته و صرفا از جهت سرگرمی به آن‌ها نگاه می‌کنند.

مشخصات کلی متولدین اردیبهشت ماه عبارت است از:

اردیبهشت یعنی طفل شیرخوار طبیعت

سمبل: گاو

عنصر وجود: خاک

شعار: من دارم

سنگ خوش یمن: یاقوت کبود

سیّاره: ونوس

فلّز وجود: مس

شخصیّت: ثابت

رنگ محبوب: آبی آسمانی

- تأثیر پذیر

با سیاست

فکردهنده استراتژیک

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها

.