نتیجه حکمرانی غلط شما، وضعیت حال حاضر کشور است

گشت ارشاد را بی محابا تشدید کرده و گوشها را بر روی مطالبات زنان و جوانان بستید... وضع موجود نتیجه حکمرانی غلط شماست.

همتی: مذاکرات را با تصورات موهوم به زمستانی که فقط شامل حال مردم ایران شد، موکول و دریچه امید را بستید

اقتصاد و معیشت مردم را، با بی تدبیری و ناکارآمدی، به وضع فعلی رساندید.

گشت ارشاد را بی محابا تشدید کرده و گوشها را بر روی مطالبات زنان و جوانان بستید... 

وضع موجود نتیجه حکمرانی غلط شماست.

توییت

وبگردی

    ارسال نظر

    یادداشت

    آخرین اخبار

    پربازدید ها