موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا اعلام کرد:

انتشار کتاب «اثر متغیرهای اقتصادکلان بر صندوق بازنشستگی کشوری»

کتاب «اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر صندوق بازنشستگی کشوری» توسط موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در ۱۶۶ صفحه منتشر شد.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی است که به تازگی کتاب «اثر متغیرهای اقتصاد کلان بر صندوق بازنشستگی کشوری» را در 166 صفحه و پنج فصل منتشر و به صورت فایل pdf روی سایت این موسسه بارگذاری کرده است. مجری این طرح پژوهشی اسماعیل صفرزاده و ناظر آن علی عرب مازار است. در پیشگفتار این کتاب آمده است: تحلیـل و بررسـی کارکردها، نقـاط ضعف و قوت و تاثیر و تاثر سیسـتم های ذاتا اجتماعی، می بایست از دالان تحلیل الگوهایی عام و فراگیر عبور کنند؛ الگوهایی که نه تنها به روابط درونی اجزای تشـکیل دهند آنها می پردازند بلکه قادر به کشـف روابط و برهم‌کنش‌های پیچیده‌شـان با محیط پیرامونی نیز هسـتند. با طراحی یک چنین فضایی اسـت که امکان شناخت دقیق و واقعی‌تر سیسـتمهای اجتماعی در مجموعه‌ای درهم‌تنیده اما برخوردار از روابـط درونی و بیرونی مشـخص فراهم می‌آیـد. نظام پرداخت مسـتمریها به عنوان امرِِ اجتماعـی مـدرن و کارکرد صندوقهای بازنشسـتگی را در چارچوب سیسـتم‌های مذکور که در حقیقت پیگیر بخشـی از اهداف اقتصادی نظام‌های رفاه و تامین اجتماعی هسـتند، نیز نمی‌توان از این قاعده مستثنی دانست؛ به‌طوریکه تلاش برای هرگونه تحلیل، تغییر عملکـرد و یا تحول سـاختاری در آنها، مسـتلزم تحلیل، تغییر یا تحـول در برخی قواعد و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و حتی بعضا فرهنگی و سیاسی است. به‌عبارتی، پرداختن به مسائل صندوق‌های بازنشستگی، به‌مثابه موجودیت‌هایی مستقل، نه تنها درک و دریافت ما را نسبت به مشکلات آنها به پایین‌ترین سطوح تحلیل تنزل می‌دهد بلکه هرگونه اقدام برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی جهت رفع مشکلات را نیز منحرف می‌کند. بدیهی است پرداختـن تمام و کمال به ادعایی این‌چنین سـنگین، یعنی تجزیـه و تحلیل تمامی عوامل و پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسـی کشـور که بر صندوق‌های بازنشسـتگی تاثیر می‌گذارند و همچنین از آنها تاثیر می‌پذیرند، نیازمند صرف زمان، هزینه و همیاری بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران است. بااین وجود، مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا بنا بر وظیفه قانونی و وابستگی سازمانی خود، تلاش کرده در قالب پژوهشی با هدف تحلیل و برآورد اثر مهمترین متغیرهای کلان اقتصـادی، جمعیتی و بازار کار بر عملکرد مالی صندوق بازنشسـتگی کشـوری (به‌عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور) به تصویری روشن‌تر از برخی تاثیرات متغیرهای بیرونی بر صندوق بازنشستگی کشوری دست پیدا کند. علاقه مندان می توانند این کتاب را از سایت موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا بارگیری و مطالعه کنند.

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها