تعامل ذوب آهن و بخش معدن برای تحقق جهش تولید

نشســت تنی چند از مســئولین بخش معــدن کشــور و مدیران ذوب آهــن اصفهان در راســتای تهاتر مواد اولیه بــا محصول و در آستانه راه اندازی مجدد کوره بلند شماره یک این شرکت، با حضور منصور یزدی زاده مدیرعامل، علی احمدیان رئیس هیــئت مدیره و تعــدادی از دیگر مســئولین این شرکت، در این مجتمع عظیم صنعتی برگزار شد.

تعامل ذوب آهن و بخش معدن برای تحقق جهش تولید

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان در این نشســت گفت:  بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهن اصفهان نداشــتن مواد اولیه پایدار است و این موضوع سبب شده این شــرکت مادر صنعتی نتواند با ظرفیت کامل تولید داشته باشد. 

وی افزود: کوره بلند شــماره یک این کارخانه که متاسفانه از سال 94 تاکنون در مدار نیســت،  هم اکنون در آســتانه راه اندازی قرار دارد و این مهم با همت و تلاش شــبانه روزی کارگران و توانمندی شرکت های زیر مجموعه از جمله مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن که نسوز چینی آن را به عهده داشت ،  صورت پذیرفت. 

 مدیرعامل شــرکت،  تصریح کرد: تهاتر محصول با مواد اولیه مورد نیاز شرکت ،  یکی از برنامه های در دست اقدام ذوب آهن است و در این راستا از پیشنهادهای ارائه شده از سوی بخش معدن استقبال می کنیم تا با هم افزایی بتوانیم جهــش تولید مد نظر رهبر معظم انقلاب را در بخش صنعت و معدن کشور محقق نماییم. 

 علی احمدیان ، رئیس هیئت مدیــره ذوب آهن نیز در این خصوص گفت :  ذوب آهن اصفهان بــا بیش از نیم قــرن فعالیت در صنعت فولاد کشور و نیروی انســانی متخصص ظرفیت های بسیار خوبی برای محقق نمودن جهش تولید در سال جاری را دارا است. 

وی افزود: پروژه مشارکت در راســتای تامین مواد اولیه مورد نیاز ذوب آهن اصفهان در قالب یک مدل مشخص با دو هدف کلی مورد نظر اســت که عبارتند از، تلاش و کوشش جمعی برای تولید فولاد در کشور به ویژه در شــرایط تحریم کنونی و محقق کردن جهش تولید و جایگزین کردن صادرات مواد خام با محصول نهایی.

رئیس هیئت مدیره شرکت ،  رعایت اخلاق حرفه ای ،  عدم تداخل با برنامه جاری شرکت در زمینه تامین مواد اولیه و انعطاف پذیری و استمرار را از اصول این مشارکت بر شمرد.

 گفتنی است در این نشســت،  مســئولین بخش معدن کشور در  خصوص نحوه مشــارکت با ذوب آهن برای تحویل مــواد اولیه و دریافت محصول بــه گفتگو و تبادل نظر پرداختــه و در پایان این نشست نیز از کوره بلند شماره یک بازدید کردند.

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها