اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) منتشر شد.

اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)
به‌ استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 08/07/1402و مجوز شمارۀ 3616/402/1402مورخ 16/01/1402 بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شمارۀ 095-1054982/024 مورخ 27/06/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ 6.761.553.062.000 ریال به‌مبلغ 10.000.000.000.000ریال، افزایش یابد.
*اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام
شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)
ثبت‌شده به شمارۀ 444067 و شناسۀ ملی 10320903570
به‌ اطلاع می‌ر‌ساند به‌ استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 08/07/1402و مجوز شمارۀ 3616/402/1402مورخ 16/01/1402 بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز شمارۀ 095-1054982/024 مورخ 27/06/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ 6.761.553.062.000 ریال به‌مبلغ 10.000.000.000.000ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 2.837.275.208 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 401.171.730 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشدۀ سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارۀ 140230400901165429 مورخ 13/12/1402 ادارۀ ثبت شرکت‌ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:
موضوع فعالیت شرکت: 
 -1-1انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از بیمه مرکزی ایران
-1-2تحصیل پوشش های بیمه های اتکایی در رابطه با بیمه نامه های صادره
-1-3قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در محدوده مورد تایید بیمه مرکزی ایران
-1-4سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخائر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه
2. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان وزرا، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک 3، کد پستی 15137-37111و همچنین دارای 43 شعبه می باشد.
3. سرمایۀ فعلی شرکت: 6.761.553.062.000 ریال
4. موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، توسعه فعالیتهای بیمه ای و رعایت قانونی بیمه مرکزی
5. محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
6. مبلغ افزایش سرمایه: 3.238.446.938.000 ریال
7. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 10.000.000.000.000 ریال
8. مدت شرکت: نامحدود
9. نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
10. ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال،
11. مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 2.837.275.208.000 ریال،
12. تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 401.171.730 سهم،
13. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت: 
اشخاص حقیقی یا حقوقی
شمارۀ ثبت
اشخاص حقوقی
شناسۀ ملی
اشخاص حقوقی
نماینده نام پدر
شماره
شناسنامه
کد ملی سمت
 به‌طور کامل
سیدمهدی جوادی - - - سید حسین 82955 0078293324 رئیس هیأت مدیره-غیرموظف
سید محمد مهدی بهشتی نژاد - - - سید صادق 2559 1285156382 مدیرعامل ونایب رئیس هیأت مدیره-موظف
سید مهدی احمدی - - - سید مرتضی 11618 0054116082 قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره- موظف
محمد زاهدنیا - - - اراز محمد 48 6289723911 عضو هیأت مدیره-موظف
فرزین کریمی - - - عمران 1481 0046757899 عضو هیأت مدیره –غیر موظف
حسین تقدسی - - - علی 14967 0059540494 عضو علی البدل
امیر مهدی امینیان - - - محمود 8516 0450080341 عضو علی البدل
14. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:
درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می توانند صرف نظراز تعداد سهام خود شخصاً یا از طریق وکیل یا قائم مقام قانونی(برای اشخاص حقیقی) ونماینده یا نمایندگان (برای اشخاص حقوقی)، به شرط ارائه مدرک وکالت یا قائم مقام قانونی یا نمایندگی حضور بهم رسانند.
تبصره1: هر یک سهم دارای یک رأی می باشد.
تبصره2: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت نقل و انتقال سهم حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت.
15. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم 10 درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. علاوه بر اندوخته های مذکور اندوخته های فنی و لازم حسب دستورالعمل های بیمه مرکزی ج.ا.ا باید منظور گردد. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. هرگاه شرکت منحل گردد تصفیه امور با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
16. تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
17. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
18. مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت است.
19. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ شش ماهه منتهی به  31/06/1402 مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 16.810.365و23.856.016 میلیون ریال می‌باشد. همچنین بر اساس یادداشت 48 همراه صورت‌های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی‌های احتمالی به‌همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث برابر با 364.786میلیون ریال می‌باشد.
20. مدت پذیره‌نویسی: پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 14/12/1402 آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 28/12/1402 به‌مدت 15روز ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه سقف سرمایۀ تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهد شد.
21. حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1 سهم و حداکثر 401.171.730 سهم با رعایت حدود مقرر در ماده 33 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری.
22. مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:
موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد
سرمایه گذاری، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار،تامین مالی بازرگردانی اوراق بهادار و.. 151.200.000 سهامی عام سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه گذاری، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار،تامین مالی بازرگردانی اوراق بهادار و.. 121.300.000 سهامی عام سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
سرمایه گذاری و مشارکت در سهام سایر شرکتها و                       بنگاههای اقتصادی و انواع پروژه ها و... 94.032.792 سهامی خاص آرمان اندیشان رستاک
سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی و غیر بورسی، مشاوره و مدیریت درامور سرمایه گذاری ها و منابع مالی و... 89.895.061 سهامی خاص موسسه توسعه همیاری سپهر
تولید سیمان، سرمایه گذاری 11.778.407 سهامی خاص سیمان کاوان بوکان
23. روزنامۀ کثیرالانتشار: روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ ایران می‌باشد. همچنین اعلامیۀ مذکور در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و همشهری  ( بر اساس مفاد مادۀ 177 لایحۀ اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می‌گردد.
24. چگونگی پذیره‌نویسی: با توجه به ثبت شرکت بیمه سرمد (سهامی‌عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری عضو فرابورس انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی 
می‌توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق‌تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق‌تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.
25. مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویۀ وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:
حساب شمارۀ 0218325391001 به‌نام شرکت بیمه سرمد سهامی عام، نزد بانک صادرات شعبۀ کهریزک کد 1521
26. کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
27. مشخصات سهامداران بالای 10 درصد:
درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار
18.51% 1.251.696.436 - فرهنگ شیرزاد
17.36% 1.174.218.091 سهامی عام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
17.25% 1.166.827.612 سهامی خاص شرکت آرمان اندیشان رستاک
16.47% 1.114.050.522 سهامی خاص موسسه توسعه همیاری سپهر
14.47% 979.048.031 سهامی عام شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
28. نحوۀ عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت: متعهدان پذیره نویسی(شرکت سرمایه گذاری خوارزمی(سهامی عام)، شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات(سهامی عام)، شرکت آرمان اندیشان رستاک(سهامی خاص)، موسسه توسعه همیاری سپهر(سهامی خاص)، شرکت سیمان کاوان بوکان(سهامی خاص)) متعهد شده اند که در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت، نسبت به خرید سهام باقیمانده به اندازه تعهد هر یک از متعهدان پذیره نویسی حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نمایند.
نکات مهم:
مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیۀ پذیره‌نویسی بر عهدۀ ناشر است.
ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
پذیره‌نویسان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران – خیابان مطهری– تقاطع قائم مقام فراهانی شماره 348 سازمان بورس و اوراق بهادار-ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای
مطابق با ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ، تملک بیش از 20 درصد سهام شرکت‌های بیمه‌ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمی‌باشد.
با توجه به مادۀ 6 آیین‌نامه شمار‌ 40 ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب شورای عالی بیمه، مجموع اشخاص زیر در هر حالت یک شخص محسوب می‌شوند:
شخص حقیقی متقاضی بعلاوه اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، پدر و مادر همسر.
شخص حقوقی متقاضی بعلاوه سایر اشخاص حقوقی که متقاضی بطور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از 20 درصد حق رأی داشته باشند.
اشخاص حقوقی که شخص حقیقی متقاضی و یا اقارب مندرج در بند فوق در آن بیش از 20 درصد حق رای داشته باشند.
اشخاص حقوقی که یک شخص حقیقی یا حقوقی همزمان بطور مستقیم یا با واسطه در آنها بیش از 20 درصد حق رأی داشته باشند.
در رعایت ماده 4 آیین نامه شماره 40 ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های موضوع ماده 2 "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نمی‌توانند جزء مؤسسین شرکت بیمه باشند.
اشخاص حقوقی دولتی و وابسته به آنها نمی‌توانند در پذیره‌نویسی سهام شرکت بیمه سرمد (سهامی عام) شرکت نمایند. در صورت شرکت نهادهای مذکور در پذیره نویسی، وجوه واریز‌شده در مدت متعارف عودت خواهد شد.
 

 

                                                                                                                     هیئت‌مدیرۀ شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر

یادداشت

آخرین اخبار

پربازدید ها