لیست مراکز تست رایگان کرونا در کشور اعلام شد + فهرست

لیست مراکز تست رایگان کرونا در کشور اعلام شد.

نام دانشگاه

کلان منطقه

نام شهرستان

نام مرکز خدمات جامع سلامت

تلفن مرکز

آبادان

منطقه 04

آبادان

امام خمینی

9383755435

آبادان

منطقه 04

آبادان

کوت شنوف

9165080486

آبادان

منطقه 04

آبادان

قدس چوئبده

9357023336

آبادان

منطقه 04

آبادان

امام رضا

9357915613

آبادان

منطقه 04

آبادان

فارایب

9370563031

آبادان

منطقه 04

خرمشهر

امام رضا

6153523113

آبادان

منطقه 04

خرمشهر

امام علی

9163329750

آبادان

منطقه 04

خرمشهر

کفیشه

9359278409

آبادان

منطقه 04

شادگان

شماره یک

6153722202

آبادان

منطقه 04

شادگان

دارخوین

9387600791

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

آذرشهر

شماره 1

4134595936

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

آذرشهر

ممقان

4134326290

 

آذربایجان شزقی

منطقه 02

آذرشهر

گوگان

4134520455

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

اسکو

ایلخ یچ

4133412020

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

اسکو

سهند 1

4133442120

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

اسکو

شماره 1

4133227110

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

اهر

شماره 1

4144238303

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

اهر

هوراند

4144262300

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

بستان آباد

شماره یک

4143333238

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

بناب

شماره 1

4137743032

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 1

شدرود

4134212565

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 1

تیموری

4134438897

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 1

صیاد شربازی

4132352121

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 1

چمران

4134240002

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 1

خسرو شاه

4132442127

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 1

خطیب

4134380725

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 1

سید باوفا

4132661377

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 1

لاله 33

4134438460

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 1

قراملک

4132891843

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 2

باسمنج

4136694632

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 2

باغمیشه

4136694632

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 2

ولی عصر شمالی

4133308447

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 2

بابایب

4133851115

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 2

صفا

4133340444

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

تیبیز 2

سید حمزه

4135246813

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

جلفا

جلفا

4142022222

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

جلفا

سیه رود

4142082111

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

جلفا

هادیشهر 2

4142042099

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

چاراویماق

قره آغاج

4152723175

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

خداآفرین

خمارلو

4144662092

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

شبسیب

تسوج

4142572055

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

شبسیب

خامنه

4142464099

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

شبسیب

شبسیب

4142422054

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

شبسیب

رشفخانه

4142492888

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

شبسیب

صوفیان

4142522545

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

عجب شرب

عجب شرب

4137622077

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

مرند

کشکسرای

4142142418

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

مرند

یام یچ

4142162620

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

مرند

زنوز

4142122233

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

مرند

شماره8

4142238887

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

مرند

بناب

4142222005

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

مرند

دیزج حسر یی بیگ

4142380331

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

ملکان

شماره 1

4137826903

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

ملکان

لیلان

4137872215

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

میانه

آقکند

4152322153

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

میانه

شماره 4

4152232728

ی

آذربایجان شرقی

منطقه 02

میانه

ترک

9144138743

ی

آذربایجان شرقی

منطقه 02

میانه

ترکمنچای

4152420862

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

هریس

کلوانق

4143446300

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

هریس

شماره 2

4152626288

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

هریس

بخشایش

4143435048

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

هریس

خواجه

4143452227

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

هش یبود

نظرکهریزی

4152662006

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

هش یبود

شماره2

4152626288

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

ورزقان

خاروانا

4144522033

ی

آذربایجان شرقی

منطقه 02

ورزقان

ورزقان

4144552034

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

کلییب

جامع شماره یک

4137622077

 

آذربایجان شرقی

منطقه 02

کلییب

آبش احمد

4144462873

آذربایجان غربی

منطقه 02

ارومیه

ملک افضلی

4433827410

آذربایجان غربی

منطقه 02

ارومیه

شهدا

4432781295

آذربایجان غربی

منطقه 02

ارومیه

نیکخواه

4432755646

آذربایجان غربی

منطقه 02

ارومیه

نوشر یی

4433732589

آذربایجان غربی

منطقه 02

ارومیه

ولایت

4433447500

آذربایجان غربی

منطقه 02

ارومیه

بالانج

4432517452

آذربایجان غربی

منطقه 02

ارومیه

دیزج دول

4432411368

آذربایجان غربی

منطقه 02

ارومیه

گنگچر یی

4432445434

آذربایجان غربی

منطقه 02

ارومیه

قوش یچ

4433323074

آذربایجان غربی

منطقه 02

ارومیه

موانا

4458332801

آذربایجان غربی

منطقه 02

ارومیه

زیوه

4432521903

آذربایجان غربی

منطقه 02

ارومیه

یچ چست

4432388010

آذربایجان غربی

منطقه 02

اشنویه

شماره دو

4444631253

آذربایجان غربی

منطقه 02

بوکان

شهید قزل یچ

4446263484

آذربایجان غربی

منطقه 01

پلدشت

کز خدمات جامع سلامت شهری روستایب پلدشت

4434282626

آذربایجان غربی

منطقه 02

پربانشهر

ساعته- مرکز شهری و روستایب شماره یک 16

4444241726

آذربایجان غربی

منطقه 02

تکاب

مرکز شماره1 شهید بحری

4445535449

آذربایجان غربی

منطقه 02

چالدران

مرکزخدمات جامع سلامت کوئید19)شماره یک(

4434262633

آذربایجان غربی

منطقه 02

چایپاره

مرکز شماره 1 چایپاره

4436725552

آذربایجان غربی

منطقه 02

شدشت

مربآباد

4444353444

آذربایجان غربی

منطقه 02

شدشت

ربط

4444362266

آذربایجان غربی

منطقه 02

شدشت

شماره یک شهری روستایب

4444335593

آذربایجان غربی

منطقه 02

سلماس

بهش ین

4435253616

آذربایجان غربی

منطقه 02

سلماس

تازه شهر

4435262227

آذربایجان غربی

منطقه 02

شاهر یی دژ

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی کشاورز

4446363670

آذربایجان غربی

منطقه 02

شاهر یی دژ

مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک

4446323350

آذربایجان غربی

منطقه 01

شوط

شماره 1 شوط

4434272215

آذربایجان غربی

منطقه 02

ماکو

خدمات جامع سلامت شهری و روستایب شماره یک

4434240800

آذربایجان غربی

منطقه 02

ماکو

دمات جامع سلامت شهری روستایب شبانه روزی ب

4434375946

آذربایجان غربی

منطقه 02

مهاباد

صلاح الدین ایویب

4442241051

ی

 

آذربایجان غربی

منطقه 02

میاندوآب

قره ورن

4445356152

آذربایجان غربی

منطقه 02

میاندوآب

باروق

4445546198

آذربایجان غربی

منطقه 02

میاندوآب

چهاربرج

4445324210

آذربایجان غربی

منطقه 02

نقده

مرکز منتخب 16 ساعته )شفا(

4435669999

آذربایجان غربی

منطقه 02

نقده

مرکز شبانه روزی )24 ساعته (محمدیار

4435434847

اردبیل

منطقه 01

اردبیل

شهید قناد امامی

4533271311

اردبیل

منطقه 01

اردبیل

ابوطالب

4533621747

اردبیل

منطقه 04

اردبیل

شهید بهشتی

4533440588

اردبیل

منطقه 01

اردبیل

هرب

4533673200

اردبیل

منطقه 02

بیله سوار

جعفرآباد

4532882677

اردبیل

منطقه 02

پارس آباد

رفیعی

4532781005

اردبیل

منطقه 02

پارس آباد

اسلام آباد

4532715322

اردبیل

منطقه 02

پارس آباد

اصلاندوز

4532742125

اردبیل

منطقه 02

شعر یی

شعر یی

4532224861

اردبیل

منطقه 02

گرمی

مرکز  22 بهمن

4532622070

اردبیل

منطقه 02

گرمی

مرکز انگوت

4532652339

اردبیل

منطقه 02

مشگر یی شهر

مرکز شماره 2 ) منتخب کووید 19(

4532532537

اردبیل

منطقه 02

مشگر یی شهر

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی قصابه

4532579600

اردبیل

منطقه 02

مشگر یی شهر

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی مرادلو

4532562010

اردبیل

منطقه 02

مشگر یی شهر

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لاهرود

4532512097

اردبیل

منطقه 02

مشگر یی شهر

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی ر یض

4532582220

اردبیل

منطقه 02

نمر یی

آیب بیگلو

4532382181

اردبیل

منطقه 01

نرب

شبانه روزی نرب

4532282255

اسد آباد

منطقه 03

اسد آباد

ملت

8133136610

اسفراین

منطقه 09

اسفراین

شهید شکوهی

5831550520

اسفراین

منطقه 09

اسفراین

شهید سهرایب ص یف آباد

5831550484

اصفهان

منطقه 07

اردستان

اردستان دو                      

3154248403

اصفهان

منطقه 07

اردستان

مهاباد

3154402116

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 1

شهید اول

3135558200

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 1

خوراسگان 1

3135244826

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 1

اژیه

3146502230

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 1

هرند

3146403002

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 1

کوهپایه

3146691006

 

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 1

دستجاء

3138842155

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 1

کفران

3146442434

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 1

اسلام آباد

3146500044

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 1

تودشک

3146432260

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 1

ورزنه

3146482274

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 1

سجزی

3146562484

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 1

قهجاورستان

3135777215

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 2

امربعرب

3134217513

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 2

معتمد

3132333058

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 2

حسن آباد

3146532833

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 2

رهنان

3133317091

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 2

زیار

3138674107

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 2

نیک آباد    

3146623304

اصفهان

منطقه 07

اصفهان 2

مهربد

3136874107

اصفهان

منطقه 07

برخوار

سیمرغ

3145472800

اصفهان

منطقه 07

برخوار

حبیب آباد

3145484000

اصفهان

منطقه 07

بوئر یی و میاندشت

بوئر یی

3157522228

اصفهان

منطقه 07

تربان و کرون

تربان

3142221088

اصفهان

منطقه 07

تربان و کرون

عسگران

3142752800

اصفهان

منطقه 07

چادگان

رزوه

3157702005

اصفهان

منطقه 07

خمی ین شهر

جوی آباد 1

3133651530

اصفهان

منطقه 07

خمی ین شهر

درچه 1

3133768797

اصفهان

منطقه 07

خمی ین شهر

کوشک

3133562233

اصفهان

منطقه 07

خوانسار

ارسور

3157772617

اصفهان

منطقه 07

خور و بیابانک

جندق

3146344008

اصفهان

منطقه 07

خور و بیابانک

خور

3146344008

اصفهان

منطقه 07

دهاقان

شهید بشارت

3153332111

اصفهان

منطقه 07

سمربم

بهش ین

3153662052

اصفهان

منطقه 07

سمربم

بیده

3153560115

اصفهان

منطقه 07

شاهر یی شهر و میمه

مخابرات

3145232292

اصفهان

منطقه 07

شاهر یی شهر و میمه

گز یوسفیان

3145722030

اصفهان

منطقه 07

شاهر یی شهر و میمه

میمه

3145427444

اصفهان

منطقه 07

شهرضا

قائمیه

3153235600

 

اصفهان

منطقه 07

فریدن

داران

9018334485

اصفهان

منطقه 07

فریدونشهر

برف انبار

3157552514

اصفهان

منطقه 07

فریدونشهر

مصرب

3157565101

اصفهان

منطقه 07

فلاورجان

پرببکران

3137222081

اصفهان

منطقه 07

فلاورجان

شماره دو قهدریجان

3137503838

اصفهان

منطقه 07

گلپایگان

سید مهدی صحت

3157454580

اصفهان

منطقه 07

لنجان

باغ بهادران

3152505115

اصفهان

منطقه 07

لنجان

شماره دو زرین شهر

3152274390

اصفهان

منطقه 07

مبارکه

دیزیچه

3152452333

اصفهان

منطقه 07

مبارکه

زیباشهر

3152543888

اصفهان

منطقه 07

مبارکه

طالخونچه

3152531160

اصفهان

منطقه 07

مبارکه

مجلسی

3152473911

اصفهان

منطقه 07

مبارکه

سینا

3152400681

اصفهان

منطقه 07

نائر یی

شهید مطهری

3146291361

اصفهان

منطقه 07

نجف آباد

علویجه

3142412115

اصفهان

منطقه 07

نجف آباد

دهق

3142272114

اصفهان

منطقه 07

نجف آباد

ح یصرت قائم)ع(

3142622120

اصفهان

منطقه 07

نطی یب

شهید رشیفیان

3154342029

البرز

منطقه 06

اشتهارد

شهید ملاحس ین

2637722739

البرز

منطقه 06

ساوجبلاغ

ح یصرت ولیعصر)عج(

2644263236

البرز

منطقه 06

ساوجبلاغ

شهید نژادفلاح

2644223290

البرز

منطقه 06

ساوجبلاغ

ابن سینا چهارباغ

2644562845

البرز

منطقه 06

ساوجبلاغ

شهدای کوهسار

2644327884

البرز

منطقه 06

طالقان

شهید البرزی

2644726328

البرز

منطقه 06

فردیس

ارم

2636665264

البرز

منطقه 06

فردیس

شهدای فردیس

2636542434

البرز

منطقه 06

فردیس

شهدای مشکر یی دشت

2636203030

البرز

منطقه 06

نظر آباد

امام علی)ع(

2645352255

البرز

منطقه 06

کرج 1

شهید گروسی

2637302688

البرز

منطقه 06

کرج 1

شهدای آق تپه

2633309001

ال

منطقه 06

کرج 1

شهدای کمالشهر

2634703824

البرز

منطقه 06

کرج 1

ولدآباد بزرگ

2636304222

البرز

منطقه 06

کرج 1

شهدای حصارک

2634565667

 

البرز

منطقه 06

کرج 1

ح یصرت علی اصغر

2634304800

البرز

منطقه 06

کرج 2

شهید راست روش

2632720221

البرز

منطقه 06

کرج 2

شهدای گرمدره

2636103737

البرز

منطقه 06

کرج 2

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید ترکیان   

2634413587

البرز

منطقه 06

کرج 2

دمات جامع سلامت شهری / روستایب شبانه روزی

2635240198

البرز

منطقه 06

کرج 2

رکز خدمات جامع سلامت روستایب شبانه روزی نس

2635262230

البرز

منطقه 06

کرج 2

رکز خدمات جامع سلامت شهری ح یصرت علی )ع

2632241065

البرز

منطقه 06

کرج 2

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهید اسکندری

2632304436

البرز

منطقه 06

کرج 2

مرکز خدمات جامع سلامت شهری جواد الائمه )ع(

2632265796

البرز

منطقه 06

کرج 2

خدمات جامع سلامت شهری شهیداسماعیل روست

2632752131

تهران

منطقه 10

بهارستان

 ولیعصر نسیم شهر

2156617036

تهران

منطقه 10

تهران شمال غرب

سعادت اباد

2122115750

تهران

منطقه 10

تهران شمال غرب

فاضل

2188995073

تهران

منطقه 10

تهران شمال غرب

کن

2144300894

تهران

منطقه 10

تهران غرب

ت یف نیا

2166696373

تهران

منطقه 10

تهران غرب

والفجر

2166023042

تهران

منطقه 10

تهران غرب

یافت اباد

2166813076

تهران

منطقه 10

تهران غرب

تهرانسر

2144525350

تهران

منطقه 10

تهران غرب

المپیک

2144759000

تهران

منطقه 10

رباط کریم

شهدای هستهه ای

2156934600

تهران

منطقه 10

شهریار

موسی بن جعفر

2165522080

تهران

منطقه 10

قدس

شبانه روزی نیمه شعبان

2146820600

تهران

منطقه 10

ملارد

شبانه روزی شآسیاب )ح یصرت ابوالفضل(

2165158009

ایرانشهر

منطقه 08

ایرانشهر

مرکز خدمات جامع سلامت سه شهری

5437222931

ایرانشهر

منطقه 08

بمپور

بمپور

5437222342

ایرانشهر

منطقه 08

چاه بهار

امام علی شماره 4

5435332973

ایرانشهر

منطقه 08

چاه بهار

پلان

9195789654

ایرانشهر

منطقه 08

دلگان

گلمور یب

5437332307

ایرانشهر

منطقه 08

شباز

راسک

5437143314

ایرانشهر

منطقه 08

شباز

شباز کلات

5437312009

ایرانشهر

منطقه 08

فنوج

فنوج

5437182602

ایرانشهر

منطقه 08

قصرقند

قصرقند

5435382410

ایرانشهر

منطقه 08

مهرستان

بهر آباد

5437723000

 

ایرانشهر

منطقه 08

نیک شهر

شماره یک شهری

5435223605

ایرانشهر

منطقه 08

نیک شهر

بنت

5435212100

ایرانشهر

منطقه 08

کنارک

شهری یک

5435382410

ایلام

منطقه 03

آبدانان

شماره 1

8433624052

ایلام

منطقه 03

آبدانان

مورموری

8433653454

ایلام

منطقه 03

آبدانان

شابباغ

8433637830

ایلام

منطقه 03

ایلام

مرکزشماره 3

8433334790

ایلام

منطقه 03

ایلام

مرکز چوار

8432722424

ایلام

منطقه 03

ایوان

زرنه

8433523270

ایلام

منطقه 03

ایوان

شماره 3

8433230881

ایلام

منطقه 03

بدره

شهید فرامرز جهانگربزاده

8435722405

ایلام

_

چرداول

صیدنظری

8434423400

ایلام

_

چرداول

شهری شابله

8434223505

ایلام

_

چرداول

کهره

8434343455

ایلام

منطقه 03

دره شهر

مرکزخدمات جامع سلامت شبانه روزی ماژین

8435372315

ایلام

منطقه 03

دره شهر

مرکز خدمات جامع سلامت شهید معربی

8435226493

ایلام

_

دهلران

مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1

8433720690

ایلام

_

دهلران

مرکز خدمات جامع سلامت موسیان

8433753311

ایلام

_

دهلران

مرکز خدمات جامع سلامت میمه

8433771817

ایلام

_

دهلران

مرکز خدمات جامع سلامت پهله زرین آباد

8433773219

ایلام

منطقه 03

سربوان

شهید فیاض بخش لومار

8434724731

ایلام

منطقه 03

ملکشاهی

مرکز شبانه روزی ولیعصر)شماره 1(

8433855993

ایلام

_

مهران

مرکز خدمات جامع سلامت مهران

8433825946

ایلام

منطقه 03

مهران

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی صالح آیاد

8433843220

بابل

منطقه 01

بابل

گلوگاه

1132725536

بابل

منطقه 01

بابل

خ رسرودیب

1132522266

بابل

منطقه 01

بابل

گتاب

1132452208

بابل

منطقه 01

بابل

علی ابن موسی الرضا

1132193098

بابل

منطقه 01

بابل

شهدای گمنام

1132233080

بم

منطقه 08

بم

بهمن 22

3444327011

بم

منطقه 08

ریگان

محمد آباد ریگان

3444361206

بم

منطقه 08

فهرج

فهرج

3444280112

بم

منطقه 08

نرماشرب

رستم آباد

3444270007

 

بهبهان

منطقه 04

بهبهان

شهیدان متولی

6152722533

بوشهر

منطقه 05

بوشهر

نین اکرم)ص(

7733550850

بوشهر

منطقه 05

بوشهر

عالیشهر

7733682959

بوشهر

منطقه 05

تنگستان

مرکز خدمات جامع سلامت شهیدرجایب

7735222771

بوشهر

منطقه 05

تنگستان

مرکز خدمات جامع سلامت بوالخرب

7735235451

بوشهر

منطقه 05

جم

امربالمومنر یی)ع( جم

7737622056

بوشهر

منطقه 05

جم

امام سجاد)ع( ریز

7737652289

بوشهر

منطقه 05

دشتستان

ولیعصر )عج( برازجان

7734226134

بوشهر

منطقه 05

دشتستان

تنگ ارم

7734452284

بوشهر

منطقه 05

دشتستان

شبانکاره

7734852137

بوشهر

منطقه 05

دش ین

مرکز 16 ساعته شهید الیاس احمدی

7735328510

بوشهر

منطقه 05

دش ین

مرکز 24 ساعته امام رضا )ع( زیارت

7735351030

بوشهر

منطقه 05

دیر

ح یصرت مهدی )عج(

7735422666

بوشهر

منطقه 05

دیر

شدار شهید یوسف بردستا یب بردخون

7735457545

بوشهر

منطقه 05

دیلم

مرکز خدمات جامع سلامت منتخب امام رضا)ع(

7733243881

بوشهر

منطقه 05

عسلویه

عسلویه

7737262223

بوشهر

منطقه 05

عسلویه

مرکز 24 ساعته چاه مبارک

7737242140

بوشهر

منطقه 05

گناوه

مرکز خدمات جامع سلامت شهری سید الشهدا )ع(

7733123343

بوشهر

منطقه 05

گناوه

دمات جامع سلامت شبانه روزی امام محمد باقربند

7733832538

بوشهر

منطقه 05

کنگان

قدس

7737222329

بوشهر

منطقه 05

کنگان

سرباف

7737253314

بیرجند

منطقه 09

ب رسرویه

ب رسرویه

5632784561

بیرجند

منطقه 09

بیرجند

امربآباد

5632253710

بیرجند

منطقه 09

بیرجند

جوادیه

5632331277

بیرجند

منطقه 09

بیرجند

مهرشهر

5632308315

بیرجند

منطقه 09

خوسف

شبانه روزی خوسف

5631638550

بیرجند

منطقه 09

درمیان

قهستان

5632143992

بیرجند

منطقه 09

زیرکوه

حا یچ آباد

5632501300

بیرجند

منطقه 09

شایان

شایان) امام زمان(

5632900312

بیرجند

منطقه 09

شبیشه

مود

5632683023

بیرجند

منطقه 09

شبیشه

درح

5632653599

بیرجند

منطقه 09

طبس

دیهوک

5632842011

بیرجند

منطقه 09

طبس

عشق آباد

5632853212

 

بیرجند

منطقه 09

طبس

کوثر

5632832255

بیرجند

منطقه 09

فردوس

اسلامیه

5632753290

بیرجند

منطقه 09

فردوس

ولیعصر

5632731051

بیرجند

منطقه 09

قائنات

خ یصری

5632543201

بیرجند

منطقه 09

قائنات

آرین شهر

5632593201

بیرجند

منطقه 09

قائنات

امام خمی ین

5632520124

بیرجند

منطقه 09

نهبندان

نهبندان

5632622401

تربت جام

منطقه 09

تربت جام

مرکز یک

5152524523

تربت جام

منطقه 09

صالح آباد

مرکز صالح آباد

5152753213

تربت حیدریه

منطقه 09

تربت حیدریه

رباط سنگ

5153223440

تربت حیدریه

منطقه 09

تربت حیدریه

شهری روستایب کدکن

5153233220

تربت حیدریه

منطقه 09

تربت حیدریه

شهری روستایب قدس

5152286182

تربت حیدریه

منطقه 09

زاوه

روستایب قلعه آقاحسن

5152316113

تربت حیدریه

منطقه 09

زاوه

شهری روستایب دولت آباد

5153725222

تربت حیدریه

منطقه 09

زاوه

روستایب چخماق

5153743760

تربت حیدریه

منطقه 09

مه ولات

شهری روستایب امام رضا

5156727125

تهران

منطقه 10

اسلامشهر

چهاردانگه

2155268556

تهران

منطقه 10

اسلامشهر

موسی آباد

2156369871

تهران

منطقه 10

اسلامشهر

قائمیه

2156463541

تهران

منطقه 10

تهران جنوب

فرمانفرمائیان

2166591011

تهران

منطقه 10

تهران جنوب

شهید واحدی

2155532449

تهران

منطقه 10

تهران جنوب

میثم

2155732820

تهران

منطقه 10

تهران جنوب

امام علی )ع(

2155023438

تهران

منطقه 10

تهران جنوب

ابوذر

2155747475

تهران

منطقه 10

ری

یغمایب

2133381515

تهران

منطقه 10

ری

نیک نژاد

2136802040

تهران

منطقه 10

ری

خدمات جامع سلامت حسن آباد

2156222121

تهران

منطقه 10

ری

مرکز خدمات جامع سلامت امام رضا

2133585010

جندی شاپور

منطقه 04

امیدیه

شهری روستایب شبانه روزی  میانکوه

6152656400

جندی شاپور

منطقه 04

امیدیه

شهری شماره یک

6152628138

جندی شاپور

منطقه 04

امیدیه

شهری روستایب شبانه روزی جایزان

6152673310

جندی شاپور

منطقه 04

اندیمشک

مرکز  نمونه گربی 16 ساعته

6142662001

جندی شاپور

منطقه 04

اندیمشک

مرکز 24 ساعته حسینیه

6142723380

 

جندی شاپور

منطقه 04

اندیکا

جعفر آباد

6143280422

جندی شاپور

منطقه 04

اندیکا

کوشک

9900498969

جندی شاپور

منطقه 04

اندیکا

قلعه خواجه

6143288690

جندی شاپور

منطقه 04

اهواز رشق

مرکز خدمات جامع سلامت شماره  یک

6132931137

جندی شاپور

منطقه 04

اهواز رشق

مرکز خدمات جامع سلامت شماره 19

6134451470

جندی شاپور

منطقه 04

اهواز رشق

مرکز خدمات جامع سلامت شماره8

6132284899

جندی شاپور

منطقه 04

اهواز غرب

شماره 14

9165800164

جندی شاپور

منطقه 04

اهواز غرب

شماره 4

9187175165

جندی شاپور

منطقه 04

اهواز غرب

شماره 5

9166083953

جندی شاپور

منطقه 04

ایذه

شماره 2 شهری

6143623120

جندی شاپور

منطقه 04

ایذه

مرکز شبانه روزی روستایب ترشک

6143648400

جندی شاپور

منطقه 04

باغ ملک

قلعه تل

6143773199

جندی شاپور

منطقه 04

باغ ملک

میداوود

6143733295

جندی شاپور

منطقه 04

باغ ملک

شماره یک

6143726000

جندی شاپور

منطقه 04

باغ ملک

صیدون

9165995133

جندی شاپور

منطقه 04

باوی

شیبان

6133117551

جندی شاپور

منطقه 04

باوی

ملاثا یب

6136522224

جندی شاپور

منطقه 04

بندر ماهشهر

شماره یک

6152325699

جندی شاپور

منطقه 04

بندر ماهشهر

شماره 6

6152222016

جندی شاپور

منطقه 04

حمیدیه

ز خدمات جامع سلامت شبانه روزی شهدای حمید

6136720272

جندی شاپور

منطقه 04

دشت آزادگان

شماره یک

6136744658

جندی شاپور

منطقه 04

دشت آزادگان

مرکز شبانه روزی 24 ساعته خاتم الانبیاء بستان

6136772267

جندی شاپور

منطقه 04

دهدز

دهدز

6143684205

جندی شاپور

منطقه 04

دهدز

ملاح

6143688495

جندی شاپور

منطقه 04

رامشرب

شماره یک

6143596722

جندی شاپور

منطقه 04

رامهرمز

شماره یک

6143523155

جندی شاپور

منطقه 04

لالی

روستایب شماره 2

6143294668

جندی شاپور

منطقه 04

مسجدسلیمان

شماره 3 میدان

6143223645

جندی شاپور

منطقه 04

هفتگل

شماره یک

6143582139

جندی شاپور

منطقه 04

هندیجان

شماره 1 جنویب

6152573099

جندی شاپور

منطقه 04

هویزه

هویزه

9169134579

جندی شاپور

منطقه 04

هویزه

رفیع

9167014416

جندی شاپور

منطقه 04

کارون

شماره یک

6135556275

 

جهرم

منطقه 05

جهرم

شهیدان منصوری

7154267641

جهرم

منطقه 05

جهرم

جزه

7154502250

جهرم

منطقه 05

جهرم

امام صادق)شماره 4(

7154222904

جهرم

منطقه 05

جهرم

مرکز شبانه روزی خاوران

7154512290

جهرم

منطقه 05

جهرم

مرکز شبانه روزی قطب آباد

7154482731

جهرم

منطقه 05

جهرم

مرکز شبانه روزی دوزه

7154460400

جیرفت

منطقه 08

جیرفت

شهری شماره 3

3443314574

جیرفت

منطقه 08

رودبار جنوب

زهکلوت

3443379690

جیرفت

منطقه 08

رودبار جنوب

اسلام آباد

3443367455

جیرفت

منطقه 08

عنیبآباد

شهری شماره2

3443291036

جیرفت

منطقه 08

فاریاب

فاریاب

9137620579

جیرفت

منطقه 08

قلعه گنج

محمد آباد

3443390138

جیرفت

منطقه 08

منوجان

قلعه

3443302411

جیرفت

منطقه 08

کهنوج

 شهری شماره یک

3443232470

خراسان شمالی

منطقه 09

بجنورد

حر

5832297577

خراسان شمالی

منطقه 09

جاجرم

شهدا جاجرم

5832276008

خراسان شمالی

_

راز و جرگلان

راز

5832623224

خراسان شمالی

منطقه 09

شربوان

مرکزشهری شماره3

5836230085

خراسان شمالی

_

فاروج

شهری روستایب فاروج

5836422200

خراسان شمالی

منطقه 09

گرمه

شهیدبهش ین گرمه

5832502870

خراسان شمالی

منطقه 09

مانه و سملقان

بیارکرد

5832340721

خلخال

منطقه 02

خلخال

شهید فیاض بخش 16 ساعته

4532422036

خلخال

منطقه 02

خلخال

 شبانه روزی هشتجر یی

4532482062

خلخال

منطقه 02

خلخال

شبانه روزی کلور

4532463212

خمر یی

منطقه 06

خمر یی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره چهار

8646222625

خوی

منطقه 02

خوی

مطهری

4436440337

دزفول

منطقه 04

دزفول

مرکز شماره 1)شهید خورشیدی(

6142263270

دزفول

منطقه 04

دزفول

مرکز شماره 7 )شهید ناچ(

6142320311

دزفول

منطقه 04

دزفول

مرکز رشیع ین

6142382453

دزفول

منطقه 04

دزفول

مرکز شدشت

6142357335

دزفول

منطقه 04

دزفول

مرکز خییب

6142290434

دزفول

منطقه 04

دزفول

مرکز باغچه بان

6158791702

دزفول

منطقه 04

دزفول

مرکز طالقا یب

6142382600

 

دزفول

منطقه 04

شوش

مرکز شماره 3

6142810986

دزفول

منطقه 04

شوش

مرکز الوان

6142893800

دزفول

منطقه 04

گتوند

مرکز شماره 1

6136326100

دزفول

منطقه 04

گتوند

مرکز سماله

6136366110

رفسنجان

منطقه 08

رفسنجان

کریم آباد

3434227070

رفسنجان

منطقه 08

رفسنجان

مرکز بهرمان

3434160650

رفسنجان

منطقه 08

رفسنجان

مرکز کشکوئیه

3434161122

زابل

منطقه 08

زابل

سیدالشهدا

5432224477

زابل

منطقه 08

زابل

ح یصرت علی

5432241083

زابل

منطقه 08

زهک

زهک 1

5432612392

زابل

منطقه 08

زهک

زهک 2

5432615197

زابل

منطقه 08

نیمروز

ادیمی

5432692003

زابل

منطقه 08

نیمروز

قائم آباد

9153429313

زابل

منطقه 08

نیمروز

سفیدابه

9158352935

زابل

منطقه 08

هامون

محمد آباد

9103840262

زابل

منطقه 08

هامون

شهرک علی اکیب

9016723690

زابل

منطقه 08

هربمند

مدرس

9159425878

زابل

منطقه 08

هربمند

شندل

9151964197

زاهدان

منطقه 08

خاش

شهید بهشتی

5433728404

زاهدان

منطقه 08

خاش

نوک آباد

5433734177

زاهدان

منطقه 08

زاهدان

سیدالشهدا)ع(

5433508919

زاهدان

منطقه 08

زاهدان

امربالمومنر یی)ع(

5433441691

زاهدان

منطقه 08

زاهدان

عرفان

9158557502

زاهدان

منطقه 08

زاهدان

مرکز شجنگل

9159903600

زاهدان

منطقه 08

شاوان

سه شهری

5437643024

زاهدان

منطقه 08

شاوان

سربکان

5437742166

زاهدان

منطقه 08

شاوان

جالق

5437752191

زاهدان

منطقه 08

سیب و سوران

سوران

5437693436

زاهدان

منطقه 08

مربجاوه

علی ابن ابیطالب)ع(

5433582414

زنجان

منطقه 06

ابهر

شبانه روزی هیدج

2435752020

زنجان

منطقه 06

ابهر

شبانه روزی صائر یی قلعه

2435622343

زنجان

منطقه 06

ابهر

اعلایب

2435224002

زنجان

منطقه 06

ایجرود

شبانه روزی حلب

2436823363

 

زنجان

منطقه 06

ایجرود

زرین آباد

2436722172

زنجان

منطقه 06

خدابنده

مرکز شبانه روزی محمودآباد

2434362617

زنجان

منطقه 06

خدابنده

مرکز شبانه روزی سجاس

2424333188

زنجان

منطقه 06

خدابنده

مرکز شبانه روزی زرین رود

2434622366

زنجان

منطقه 06

خدابنده

مرکز شماره 2

2435538760

زنجان

منطقه 06

خدابنده

گرماب

2434822236

زنجان

منطقه 06

خرمدره

مرکز شماره 2

2435538760

زنجان

منطقه 06

زنجان

ارمغانخانه

2432242222

زنجان

منطقه 06

زنجان

مرکز 14

2433447054

زنجان

منطقه 06

زنجان

مرکز 8

2433533501

زنجان

منطقه 06

زنجان

مرکز 9

2433772610

زنجان

منطقه 04

سلطانیه

مرکز سلطانیه

2435823881

زنجان

منطقه 06

طارم

آبیب

2432822747

زنجان

منطقه 06

طارم

چورزق

2432863811

زنجان

منطقه 06

ماهنشان

ماهنشان 16 ساعته

2436222469

زنجان

منطقه 06

ماهنشان

شبانه روزی دندی

2436523198

ساوه

منطقه 06

ساوه

پایگاه والفجر

8642221005

سبزوار

منطقه 09

جغتای

محمد اباد گفت

5145743020

سبزوار

منطقه 09

جوین

مرکز خدمات جامع سلامت نقاب 1

5145223252

سبزوار

منطقه 09

خوشاب

مرکز سلامت سلطان اباد

5145024803

سبزوار

منطقه 09

داورزن

داورزن

5144924401

سبزوار

منطقه 09

سبزوار

کوشک

5144673988

سبزوار

منطقه 09

سبزوار

روداب

5145526011

سبزوار

منطقه 09

سبزوار

مرکز خدمات جامع سلامت جعفراباد

5144456310

سبزوار

منطقه 09

سبزوار

مرکز سلامت ششتمد

5144722918

شاب

منطقه 02

شاب

کلینیک مراقبت بیماریهای واگرب

4143222033

سمنان

منطقه 01

آرادان

آرادان

2334542800

سمنان

منطقه 01

آرادان

شبانه روزی داورآباد

2334562280

سمنان

منطقه 01

دامغان

سیدالشهدا

2335224997

سمنان

منطقه 01

شخه

شهداء شخه

2333612106

سمنان

منطقه 01

سمنان

ساعته مهر 16

2333485854

سمنان

منطقه 01

گرمسار

مرکز خدمات جامع سلامت شماره دو

2334242518

سمنان

منطقه 01

گرمسار

مرکز خدمات جامع سلامت ایوانکی

2334522202

 

سمنان

منطقه 01

مهدی شهر

مرکز خدمات جامع سلامت شهیدان تبیانیان

2333622929

سمنان

منطقه 01

مهدی شهر

مرکز خدمات جامع سلامت جعفرآبادی

2333662424

سیرجان

منطقه 08

سربجان

ولیعصرعج

3442200062

شاهرود

منطقه 01

شاهرود

شهید یحیایب

2332343060

شاهرود

منطقه 01

شاهرود

شهید رجایب

2332221550

شاهرود

منطقه 01

شاهرود

کلاته خیج

2332553436

شاهرود

منطقه 01

شاهرود

بسطام

2332522555

شاهرود

منطقه 01

شاهرود

مجن

2332573288

شاهرود

منطقه 01

شاهرود

بیارجمند

2332673225

شاهرود

منطقه 01

میامی

حسر یی آباد کالپوش

2332663300

شهرکرد

منطقه 07

اردل

لربایب

3834372102

شهرکرد

منطقه 07

اردل

اردل

3834342497

شهرکرد

منطقه 07

اردل

دشتک

3834362250

شهرکرد

منطقه 07

اردل

شخون

3834352195

شهرکرد

منطقه 07

اردل

شلیل

3834354794

شهرکرد

منطقه 07

بروجن

فرادنبه

3834263220

شهرکرد

منطقه 07

بروجن

 هادیپور

3834223196

شهرکرد

منطقه 07

بروجن

گندمان

3834622223

شهرکرد

منطقه 07

بروجن

سفید دشت

3834263220

شهرکرد

منطقه 07

بروجن

بلدا یچ 1

3834642112

شهرکرد

منطقه 07

بن

شبانه روزی بن

3833720033

شهرکرد

منطقه 07

بن

بارده

3833740083

شهرکرد

منطقه 07

سامان

هوره

3833542011

شهرکرد

منطقه 07

سامان

شبانه روزی سامان

3833527290

شهرکرد

منطقه 07

شهرکرد

سودجان

3833462898

شهرکرد

منطقه 07

شهرکرد

شهر کیان

3833320715

شهرکرد

منطقه 07

شهرکرد

فرخشهر1

3832422220

شهرکرد

منطقه 07

شهرکرد

شماره 1 سورشجان

3833442555

شهرکرد

منطقه 07

شهرکرد

شماره 1 هفشجان

3832577377

شهرکرد

منطقه 07

شهرکرد

شماره 3 شهرکرد

3833354850

شهرکرد

منطقه 07

شهرکرد

شماره 4 شهرکرد

3833367173

شهرکرد

منطقه 07

شهرکرد

مرکز شماره 1 شهرکرد

3832224490

شهرکرد

منطقه 07

فارسان

باباحیدر

3833248600

 

شهرکرد

منطقه 07

فارسان

شماره 1 فارسان

3833243204

شهرکرد

منطقه 07

فارسان

جونقان

3833261560

شهرکرد

منطقه 07

لردگان

مال خلیفه

3834482082

شهرکرد

منطقه 07

لردگان

شماره 1 لردگان

3834442827

شهرکرد

منطقه 07

لردگان

شدشت

3834450115

شهرکرد

منطقه 07

لردگان

آلو یب

3834462193

شهرکرد

منطقه 07

لردگان

منج

3834430366

شهرکرد

منطقه 07

کوهرنگ

میهه

3833625455

شهرکرد

منطقه 07

کوهرنگ

بازفت

3833622113

شهرکرد

منطقه 07

کوهرنگ

صمصامی

3833633209

شهرکرد

منطقه 07

کوهرنگ

چلگرد

3833622854

شهرکرد

منطقه 07

کیار

دزک

3832633267

شهرکرد

منطقه 07

کیار

گهرو

3832682084

شهرکرد

منطقه 07

کیار

شلمزار

3832622500

شهید بهشتی

منطقه 10

پاکدشت

مرکز جامع سلامت ا رش یق اصفها یب

2136023110

شهید بهشتی

منطقه 10

پاکدشت

مرکز خدمات جامع سلامت رشیف آباد

2136472786

شهید بهشتی

منطقه 10

پردیس

مرکز خدمات جامع سلامت بومهن

2176224011

شهید بهشتی

منطقه 10

پردیس

مرکز خدمات جامع سلامت جاجرود

2176203739

شهید بهشتی

منطقه 10

پیشوا

ی

شهید صدوق

2136722551

شهید بهشتی

منطقه 10

پیشوا

جلیل آباد

2136743383

شهید بهشتی

منطقه 10

تهران رشق

لیله القدر

2177430048

شهید بهشتی

منطقه 10

تهران رشق

شبرب

2133031513

شهید بهشتی

منطقه 10

تهران رشق

زارع نژاد

2133723468

شهید بهشتی

منطقه 10

تهران رشق

غیا یب

2133436907

شهید بهشتی

منطقه 10

تهران شمال

مرکز خدمات جامع سلامت زهرا همایون

2177505976

شهید بهشتی

منطقه 10

تهران شمال

مرکز خدمات جامع سلامت دگمه یچ

2122525140

شهید بهشتی

منطقه 10

تهران شمال

مرکز خدمات جامع سلامت نادر

2177796003

شهید بهشتی

منطقه 10

تهران شمال

مرکز خدمات جامع سلامت صبارو

2188045061

شهید بهشتی

منطقه 10

دماوند

مرکز شهید ناصچ کیلان

2176362424

شهید بهشتی

منطقه 10

دماوند

مرکز ح یصرت محمد)ص( رودهن

2176502828

شهید بهشتی

منطقه 10

دماوند

مرکز شهید محس ین آبسرد

2176372245

شهید بهشتی

منطقه 10

دماوند

مرکز لیله القدر شبندان

2176393220

شهید بهشتی

منطقه 10

شمربانات

مرکز خدمات جامع سلامت فشم

2126502031

شهید بهشتی

منطقه 10

شمربانات

مرکز خدمات جامع سلامت طالقاب

2122235000

شهید بهشتی

منطقه 10

شمربانات

مرکز خدمات جامع سلامت لواسان

2126542026

شهید بهشتی

منطقه 10

فربوز کوه

7ترب

2176401080

شهید بهشتی

منطقه 10

فربوز کوه

ارجمند

2176443414

شهید بهشتی

منطقه 10

فربوز کوه

زرین دشت

2176453221

شهید بهشتی

منطقه 10

قرچک

باقرآباد

2136132321

شهید بهشتی

منطقه 10

ورامر یی

مرکز خدمات جامع سلامت جواد آباد

2136212347

شهید بهشتی

منطقه 10

ورامر یی

مرکز خدمات جامع سلامت شهید مد یب

2136254177

شوشیب

منطقه 04

شوشیب

شماره2

6136225738

فارس

منطقه 05

آباده

مرکز شماره یک )ولیعصر(

7144338105

فارس

منطقه 05

ارسنجان

سینا

7143522346

فارس

منطقه 05

استهبان

حاج فروهی

7153234397

فارس

منطقه 05

اقلید

فقیه اقلیدی

7144530339

فارس

منطقه 05

بوانات

شچهان - کره ای

7144423650

فارس

منطقه 05

بوانات

سوریان

7144402286

فارس

منطقه 05

پاسارگاد

شهری روستایب سعادت شهر

7143566335

فارس

منطقه 05

خرامه

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایب توحید

7132727564

فارس

منطقه 05

خرم بید

قادر آباد

7144453020

فارس

منطقه 05

خرم بید

صفاشهر 2

7144457503

فارس

منطقه 05

داراب

 ساعته 16

7153521525

فارس

منطقه 01

رستم

مصربی

7142642114

فارس

منطقه 05

زرین دشت

حا یچ آباد

7153722411

فارس

منطقه 05

زرین دشت

دبربان

7153742100

فارس

منطقه 05

سپیدان

بیضا -هرابال

9179980643

فارس

منطقه 05

سپیدان

ساعته کرونا 16

7136724085

فارس

منطقه 01

شوستان

مرکز شهری روستایب شوستان 1

7137848198

فارس

منطقه 05

شهدای انقلاب

فاطمه الزهرا

7136320302

فارس

منطقه 05

شهدای انقلاب

توحید

7137389114

فارس

منطقه 05

شهدای انقلاب

پارک شقایق

7138353100

فارس

منطقه 05

شهدای انقلاب

بوستان

7138362753

فارس

منطقه 05

شهدای والفجر

ابوالفضل

7132931123

فارس

منطقه 05

شهدای والفجر

گل شخ

7132931123

فارس

منطقه 05

شرباز 1

زرقان- ضیغمی

7132622713

ی

 

فارس

منطقه 05

فراشبند

فراشبند

7138756012

فارس

منطقه 05

فربوز آباد

شهید اکیبی

7138724091

فارس

منطقه 05

قربوکارزین

مرکز جامع سلامت شهری روستایب قرب

7154522010

فارس

منطقه 05

لامرد

لامرد

7152722530

فارس

منطقه 05

لامرد

علامرودشت

7152782001

فارس

منطقه 03

مرودشت

شهید سید هاشم سجادیان

7143332335

فارس

منطقه 05

ممس ین

مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 شهری

7142523121

فارس

منطقه 08

مهر

مهر

7152824572

فارس

منطقه 08

مهر

گله دار

7152852115

فارس

منطقه 05

یب ریز

بختگان- آباده طشک

7153894453

فارس

منطقه 01

یب ریز

شهید فقیهی

7153830653

فارس

منطقه 05

کازرون

کوهچنار-قائمیه

9173217737

فارس

منطقه 01

کازرون

قدس

7142235582

فارس

منطقه 05

کوار

امربالمومنر یی

7137826434

فسا

منطقه 05

فسا

امامزاده حسن

7153310766

قزوین

منطقه 06

آبیک

شماره یم بیاضیان

2832891380

قزوین

منطقه 06

آوج

آبگرم

2834763267

قزوین

منطقه 06

آوج

آوج

2834622235

قزوین

منطقه 06

البرز

محمدیه

2832573057

قزوین

منطقه 06

البرز

الوند1

2832244142

قزوین

منطقه 06

بوئر یی زهرا

ارداق

2834432193

قزوین

منطقه 06

بوئر یی زهرا

شال

2834412200

قزوین

منطقه 06

بوئر یی زهرا

دانسفهان

2834533553

قزوین

منطقه 06

بوئر یی زهرا

بوئر یی زهرا

2834221807

قزوین

منطقه 06

تاکستان

ضیاء آباد

2835622102

قزوین

منطقه 06

تاکستان

اسفرورین

2835521133

قزوین

منطقه 06

تاکستان

شماره یک تاکستان

2835247682

قزوین

منطقه 06

تاکستان

خرمدشت

2835753949

قزوین

منطقه 06

قزوین

شماره چهارده )پونک(

2833956055

قزوین

منطقه 06

قزوین

رازمیان

2833712970

قزوین

منطقه 06

قزوین

شهدا

2833262448

قزوین

منطقه 06

قزوین

محمود آباد نمونه

2833262448

قزوین

منطقه 06

قزوین

مینودر

2833788500

 

قزوین

منطقه 06

قزوین

کوهر یی

2833762344

قزوین

منطقه 06

قزوین

معلم کلایه

2833622240

قزوین

منطقه 06

قزوین

شماره یک اقبالیه

2833422500

قم

منطقه 06

قم

جندقیان

2537223900

قم

منطقه 06

قم

پردیس

2533207077

قم

منطقه 06

قم

مهدی موعود)عج(

2537603106

قم

منطقه 06

قم

عبدالهی

2538822260

قم

منطقه 06

قم

امام حسن عسگری)ع(

2536652210

قم

منطقه 06

قم

پنبه یچ

2536603080

قم

منطقه 06

قم

شهدا

2537748158

قم

منطقه 06

قم

امام خمی ین)ره(

2532702340

قم

منطقه 06

قم

فرقا یب

2538860720

گراش

منطقه 05

گراش

محمد رسول الله )ص()سعادت(

7152336011

گلستان

منطقه 01

آزاد شهر

مرکز یک شهری

1735734744

گلستان

منطقه 01

آق قلا

مرکز شماره 2 شهری

1734522025

گلستان

منطقه 01

آق قلا

شبانه روزی انبارالوم

1734564754

گلستان

منطقه 01

بندر گز

شبانه روزی نوکنده

1734362012

گلستان

منطقه 01

ترکمن

مرکز یک شهری

1734422577

گلستان

منطقه 01

رامیان

مرکز شبانه روزی شهری رامیان

1735883454

گلستان

منطقه 01

علی آباد کتول

مرکز شهری شماره 3

1734222223

گلستان

منطقه 01

علی آباد کتول

شبانه روزی فاضل آباد

1734222223

گلستان

منطقه 01

گالیکش

مرکز شبانه روز یشهری شماره 1

1735830440

گلستان

منطقه 01

گرگان

مرکز جلر یی

1732140334

گلستان

منطقه 01

گرگان

مرکز شماره 4 شهری

1732162123

گلستان

منطقه 01

گمیشان

شبانه روزی سیمر یی شهر

1734472231

گلستان

منطقه 01

گمیشان

مرکزشبانه روزی گمش تپه

1734462090

گلستان

منطقه 01

گنبد کاووس

مرکز شبانه روزی  شهری اینچه برون

1733318388

گلستان

منطقه 01

گنبد کاووس

مرکز شماره 7 شهری

1733237485

گلستان

منطقه 01

گنبد کاووس

مرکز شبانه روزی روستایب کرند

1733372366

گلستان

منطقه 01

مراوه تپه

مرکز یک شهری

1735457108

گلستان

منطقه 01

مراوه تپه

مرکز شبانه روزی گلیداغ

1735463450

گلستان

منطقه 01

مینودشت

مرکز شبانه روزی شهری دوزین

1735212474

گلستان

منطقه 01

مینودشت

مرکز شماره یک شهری

1735224370

 

گلستان

منطقه 01

کردکوی

مرکز شماره 1 شهری

1734326119

گلستان

منطقه 01

کلاله

مرکز شماره 1 شهری

1735447119

گلستان

منطقه 01

کلاله

ی

مرکز شبانه روزی شهر فراغ

1735480070

گناباد

منطقه 09

بجستان

شهید قنیبآقایب بجستان

5156527373

گناباد

منطقه 09

گناباد

شهید بهشتی کاخک

5157372591

گناباد

منطقه 09

گناباد

شهیذ فیاض بخش)شماره1(

5157222598

گیلان

منطقه 01

آستارا

مرکز خدمات جامع سلامت شهید محمد زاده

1343813084

گیلان

منطقه 01

آستارا

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لوندویل

1344862331

گیلان

منطقه 01

آستانه ا رشفیه

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی  کیاشهر

1342822850

گیلان

منطقه 01

آستانه ا رشفیه

مرکز خدمات جامع سلامت مرکز شماره 2

1342123042

گیلان

منطقه 01

املش

مرکز خدمات جامع سلامت شهید فرمانیب

1342722225

گیلان

منطقه 01

بندر انزلی

مرکز خدمات جامع سلامت غازیان

1344421531

گیلان

منطقه 01

بندر انزلی

مرکز خدمات جامع سلامت کپور چال

1344567263

گیلان

منطقه 01

تالش

مرکز خدمات جامع سلامت  شماره 3 شهری

1344237159

گیلان

منطقه 01

تالش

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی حویق

1344213223

گیلان

منطقه 01

رشت

مرکز خدمات جامع سلامت  شبانه روزی خمام 1

1334429667

گیلان

منطقه 01

رشت

ز خدمات جامع سلامت  شبانه روزی کوچصفهان

1334552053

گیلان

منطقه 01

رشت

رکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لشت نشا

1334402427

گیلان

منطقه 01

رشت

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی  سنگر 1

1334522535

گیلان

منطقه 01

رشت

رکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی خشکبیجار

1334462215

گیلان

منطقه 01

رشت

مرکز خدمات جامع سلامت امامزاده هاشم

1334503363

گیلان

منطقه 01

رشت

  مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3

1333355800

گیلان

منطقه 01

رشت

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری 6 گلسار

1332119068

گیلان

منطقه 01

رشت

 مرکز خدمات جامع سلامت شماره 7 رشت

1333220020

گیلان

منطقه 01

رشت

مرکز خدمات جامع سلامت شماره 10 رشت

1333553532

گیلان

منطقه 01

رشت

 مرکز خدمات جامع سلامت شماره 16 رشت

1333422979

گیلان

منطقه 01

رضوانشهر

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی پره ش

1343604171

گیلان

منطقه 01

رضوانشهر

کز خدمات جامع سلامت شهری روستایب رضوانشه

1344625250

گیلان

منطقه 01

رودبار

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی لوشان

1334602214

گیلان

منطقه 01

رودبار

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی جربنده

1334613231

گیلان

منطقه 01

رودبار

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی بره ش

1334691244

گیلان

منطقه 01

رودبار

مرکز خدمات جامع سلامت رستم آباد

1334672251

گیلان

منطقه 01

رودش

مرکز خدمات جامع سلامت کلاچای

1342683141

 

گیلان

منطقه 01

رودش

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی  چابکسر

1342662165

گیلان

منطقه 01

رودش

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی رحیم اباد

1342772255

گیلان

منطقه 01

رودش

مرکز خدمات جامع سلامت روستایب زیاز

1358531890

گیلان

منطقه 01

رودش

مرکز خدمات جامع سلامت روستایب کاکرود

1358530330

گیلان

منطقه 01

رودش

مرکز خدمات جامع سلامت روستایب شوییل

1358530378

گیلان

منطقه 01

رودش

مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2 رودش

1342613551

گیلان

منطقه 01

سیاهکل

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی دیلمان

1342482878

گیلان

منطقه 01

سیاهکل

مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 سیاهکل

1342328760

گیلان

منطقه 01

شفت

مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1شفت

1334782991

گیلان

منطقه 01

صومعه شا

رکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی گوراب زرمی

1344392349

گیلان

منطقه 01

صومعه شا

مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک

1344324089

گیلان

منطقه 01

فومن

مرکز خدمات جامع سلامت ماسوله

1334758069

گیلان

منطقه 01

فومن

مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3 فومن

1334737643

گیلان

منطقه 01

لاهیجان

 مرکز خدمات جامع سلامت شماره 3 لاهیجان

1342233078

گیلان

منطقه 01

لنگرود

 مرکز خدمات جامع سلامت شماره 1 لنگرود

1342538748

گیلان

منطقه 01

لنگرود

مرکز خدمات جامع سلامت مرکز اطاقور

1342584665

گیلان

منطقه 01

ماسال

مرکز خدمات جامع سلامت شهری- روستایب ماسال

1344665404

لارستان

منطقه 05

خنج

کورده

7152642233

لارستان

منطقه 05

خنج

سیف اباد

7152636220

لارستان

منطقه 05

خنج

شهری شماره 2 خنج

7152625286

لارستان

منطقه 05

لارستان

شهری شبانه روزی صاحب الزمان )عج(

7152345300

لارستان

منطقه 05

لارستان

جویم

7152573700

لارستان

منطقه 05

لارستان

عماد شهر

7152432288

لارستان

منطقه 05

لارستان

کوره

7152536000

لارستان

منطقه 05

لارستان

بنارویه

7152562366

لارستان

منطقه 05

لارستان

فیشور

7152544001

لارستان

منطقه 05

لارستان

درز

7158845091

لارستان

منطقه 05

لارستان

بلغان

7152582462

لرستان

منطقه 04

ازنا

مومن آباد

6643461122

لرستان

منطقه 04

ازنا

خاتم الانبیاء)ص(

6643432337

لرستان

منطقه 04

الیگودرز

شهریور 17

6644326298

لرستان

منطقه 04

الیگودرز

شول آباد

6644326298

لرستان

منطقه 04

الیگودرز

پاخیمه گاه)بزنوید(

6658457836

 

لرستان

منطقه 04

الیگودرز

چمن سلطان

6643365042

لرستان

منطقه 04

بروجرد

شهید باه یب

6642626667

لرستان

منطقه 04

بروجرد

قدس

6642446004

لرستان

منطقه 04

بروجرد

دک یب فولادی

6642305111

لرستان

منطقه 04

بروجرد

اشیبینان

6642550121

لرستان

منطقه 04

پلدخ یب

شماره 1 شهید بهشتی

6632222119

لرستان

منطقه 04

پلدخ یب

معمولان

6632252206

لرستان

منطقه 04

خرم آباد

گلستان) آزادگان(

6633239938

لرستان

منطقه 04

خرم آباد

ی

گلدشت رشق

6633407736

لرستان

منطقه 04

خرم آباد

ناصرخسرو

6633237714

لرستان

منطقه 04

خرم آباد

فلک الدین

6633245007

لرستان

منطقه 04

خرم آباد

بربانشهر

6633135687

لرستان

منطقه 04

خرم آباد

زاغه

6633273230

لرستان

منطقه 04

دلفان

شهدای هفتم ترب

6632724943

لرستان

منطقه 04

دلفان

هفت چشمه

6632760299

لرستان

منطقه 04

دلفان

برخوردار

6632743381

لرستان

منطقه 04

دوره

شاب دوره

6633150222

لرستان

منطقه 04

دوره

ویسیان

6633133212

لرستان

منطقه 04

دوره

چم پلک

6658233139

لرستان

منطقه 04

دورود

شهید مد یب

6643224050

لرستان

منطقه 04

دورود

چالانچولان

6643263320

لرستان

منطقه 04

رومشکان

چغابل

6632651894

لرستان

منطقه 04

سپیددشت

سپیددشت

6633137212

لرستان

منطقه 04

سلسله

سوم خرداد

6632526513

لرستان

منطقه 04

سلسله

فربوزآباد

6632554198

لرستان

منطقه 04

کوهدشت

شهید عباسی

6632629280

لرستان

منطقه 04

کوهدشت

درب گنبد

6632670068

لرستان

منطقه 04

کوهدشت

کونا یب

6632673165

لرستان

منطقه 04

کوهدشت

گراب

6632683322

مازندران

منطقه 01

آمل

گزنک

1143352230

مازندران

منطقه 01

آمل

امامزاده عبداله

1143123435

مازندران

منطقه 01

آمل

پایگاه بلوری مرکز شماره 8

1143232237

مازندران

منطقه 01

آمل

درویشخیل

1143115700

 

مازندران

منطقه 01

آمل

شیخ فضل اله

1144261506

مازندران

منطقه 01

بابلسر

بهنمرب

1135752727

مازندران

منطقه 01

بابلسر

فریچ

1135259010

مازندران

منطقه 01

بابلسر

هادی شهر

1135372440

مازندران

منطقه 01

بهشهر

رستمکلا

1134632276

مازندران

منطقه 01

بهشهر

اغمرز

1134612718

مازندران

منطقه 01

بهشهر

بیشه بنه

1134682210

مازندران

منطقه 01

بهشهر

خلیل شهر

1134646355

مازندران

منطقه 01

بهشهر

غریب محله

1134675420

مازندران

منطقه 01

بهشهر

شماره 3

1134522080

مازندران

منطقه 01

تنکابن

نشتارود

1154263303

مازندران

منطقه 01

تنکابن

لتاک

1154240621

مازندران

منطقه 01

تنکابن

لشتو

1154332357

مازندران

منطقه 01

تنکابن

شماره دو

1154211240

مازندران

منطقه 01

تنکابن

سلیمان آباد

1154326741

مازندران

منطقه 01

جویبار

شماره یک

1142532921

مازندران

منطقه 01

جویبار

کوهی خیل

1142562655

مازندران

منطقه 01

چالوس

مرزن آباد

1158596340

مازندران

منطقه 01

چالوس

شماره یک

1152220620

مازندران

منطقه 01

چالوس

هچربود

1152162920

مازندران

منطقه 01

رامسر

شماره 1

1155228449

مازندران

منطقه 01

رامسر

تمل اشکور

1155344141

مازندران

منطقه 01

رامسر

جنت رودبار

1155342312

مازندران

منطقه 01

رامسر

ساداتشهر

1155213323

مازندران

منطقه 01

ساری

کیاش

1133422390

مازندران

منطقه 01

ساری

شماره 4

1133356777

مازندران

منطقه 01

ساری

شماره 6

1133112437

مازندران

منطقه 01

ساری

شماره 3

1133233019

مازندران

منطقه 01

ساری

آکند

1133685456

مازندران

منطقه 01

ساری

تلمادره

1133644031

مازندران

منطقه 01

ساری

سنگده

1133653121

مازندران

منطقه 01

ساری

زلم رودبار

1133632444

مازندران

منطقه 01

ساری

فرح آباد

1133462455

 

مازندران

منطقه 01

ساری

محمدآباد

1133623217

مازندران

منطقه 01

سوادکوه

شربگاه

1142445700

مازندران

منطقه 01

سوادکوه

پل سفید

1142421721

مازندران

منطقه 01

سوادکوه

زیراب

1142452098

مازندران

منطقه 01

سوادکوه

ورسک

1142472200

مازندران

منطقه 01

سیمرغ

کیاکلا

1142350571

مازندران

منطقه 01

عباس آباد

سلمانشهر

1154613320

مازندران

منطقه 01

عباس آباد

عباس اباد

1154621915

مازندران

منطقه 01

فریدونکنار

شرب محله

1135673707

مازندران

منطقه 01

فریدونکنار

شماره 1

1135669973

مازندران

منطقه 01

قائم شهر

شماره 1

1142227600

مازندران

منطقه 01

قائم شهر

شماره 3

1142245765

مازندران

منطقه 01

گلوگاه

گلوگاه1

1134662166

مازندران

منطقه 01

گلوگاه

نیالا

1134659407

مازندران

منطقه 01

محمودآباد

شخرود

1144882910

مازندران

منطقه 01

محمودآباد

شهدای 7 ترب

1144742555

مازندران

منطقه 01

میاندورود

سورک

1133886240

مازندران

منطقه 01

میاندورود

طبقده

1133753653

مازندران

منطقه 01

نور

چمستان

1144662250

مازندران

منطقه 01

نور

بلده

1144613418

مازندران

منطقه 01

نور

لاوی ج

1144632253

مازندران

منطقه 01

نور

رویان

1144542178

مازندران

منطقه 01

نوشهر

صلاح الدینکلا

1152172006

مازندران

منطقه 01

نوشهر

کجور

1152344137

مازندران

منطقه 01

نوشهر

پول

1152392805

مازندران

منطقه 01

نوشهر

شماره یک

1152333307

مازندران

منطقه 01

نکا

شماره 1

1134722015

مازندران

منطقه 01

نکا

اطرب

1134713342

مازندران

منطقه 01

نکا

طوسکلا

1134752818

مازندران

منطقه 01

کلاردشت

حسنکیف

1152622905

مراغه

منطقه 02

مراغه

مرکز خدمات جامع سلامت هاشم اباد

4137249833

مرکزی

منطقه 06

آشتیان

شهید کاش یف

8637224740

مرکزی

منطقه 06

اراک

ارسطو

8632776565

 

مرکزی

منطقه 06

اراک

شهدای صفری

8634576402

مرکزی

منطقه 06

اراک

زینب کیبی )س(

8634053805

مرکزی

منطقه 06

تفرش

شماره 2 )22بهمن(

8636235720

مرکزی

منطقه 06

خنداب

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی جاورسیان

8635642502

مرکزی

منطقه 06

خنداب

مرکز خدمات جامع سلامت خنداب

8635624737

مرکزی

منطقه 06

دلیجان

پایگاه سلامت امام حسر یی

8644224485

مرکزی

منطقه 06

شازند

مرکز خدمات جامع سلامت هندودر

8638423250

مرکزی

منطقه 06

شازند

مرکز خدمات جامع سلامت مهاجران

8638613222

مرکزی

منطقه 06

شازند

مرکزخدمات جامع سلامت شماره 1

8638224937

مرکزی

منطقه 06

فراهان

فرمهر یی

8633724306

مرکزی

منطقه 06

محلات

مرکز خدمات جامع سلامت شماره یک

8643222266

مرکزی

منطقه 06

محلات

مرکز خدمات جامع سلامت نیم ور

8643322400

مرکزی

منطقه 06

کمیجان

میلاجرد

8635552285

مرکزی

منطقه 06

کمیجان

کمیجان

8635452277

مشهد

منطقه 01

باخرز

بیمارسان خاتم الانبیاء

5154827109

مشهد

منطقه 09

بردسکن

مرکز خدمات جامع سلامت طالقا یب

5155434194

مشهد

منطقه 09

بینالود

طرقبه

5134222612

مشهد

منطقه 09

بینالود

شاندیز

5134286103

مشهد

منطقه 09

تایباد

مرکز امام خمی ین )ره(

5154524462

مشهد

منطقه 09

چناران

طالقا یب

5146128001

مشهد

منطقه 09

چناران

ابن سینا

5138323011

مشهد

منطقه 09

خلیل آباد

مرکز معر یی شهرستان مرکزمنتخب کووید 19

5157728007

مشهد

منطقه 09

خواف

وحدت

5154222134

مشهد

منطقه 09

درگز

صیاد شربازی

5146221009

مشهد

منطقه 09

رشتخوار

جنگل

5156243203

مشهد

منطقه 09

رشتخوار

رشتخوار

5156229665

مشهد

منطقه 09

شخس

شهید بهی

5134538465

مشهد

منطقه 09

فریمان

شهید اعتباری

5134631816

مشهد

منطقه 09

قوچان

 خدمات جامع سلامت شهری روستایب امام خمی ین

5147233416

مشهد

منطقه 09

مشهد 1

آب و برق

5138677606

مشهد

منطقه 09

مشهد 1

شهرک لشکر

5135217497

مشهد

منطقه 09

مشهد 1

حا یچ اربایب

5136670016

مشهد

منطقه 09

مشهد 2

پنج ی یی

5132171114

 

مشهد

منطقه 09

مشهد 2

وحدت

5132596531

مشهد

منطقه 09

مشهد 3

مرکز خدمات جامع سلامت شهری احمدی

5137230366

مشهد

منطقه 09

مشهد 3

مرکز خدمات جامع سلامت خواجه ربیع

5137414100

مشهد

منطقه 09

مشهد 3

مرکز خدمات جامع سلامت سیلو

5132701695

مشهد

منطقه 09

مشهد 5

ساختمان

5133724363

مشهد

منطقه 09

مشهد 5

سیدی

5133800162

مشهد

منطقه 09

مشهد ثامن

امام علی

5138528185

مشهد

منطقه 05

کاشمر

ریوش

5155823313

مشهد

منطقه 05

کاشمر

عصمتیه

5155241804

مشهد

منطقه 09

کلات

مرکز خدمات جامع سلامت شهری -روستایب کلات

5134723155

نیشابور

منطقه 09

فربوزه

همت آباد شهر کهنه

5143563355

نیشابور

منطقه 09

فربوزه

فربوزه

5143522880

نیشابور

منطقه 09

نیشابور

قدمگاه

5143224033

نیشابور

منطقه 09

نیشابور

عشق آباد

5142723288

نیشابور

منطقه 09

نیشابور

درود

5143232010

نیشابور

منطقه 09

نیشابور

خروین

5143268533

نیشابور

منطقه 09

نیشابور

بار

5143553443

نیشابور

منطقه 09

نیشابور

چکنه

5142073244

نیشابور

منطقه 09

نیشابور

شهری 7

5143340034

نیشابور

منطقه 09

نیشابور

شماره یک شهری

5142254563

نیشابور

منطقه 09

نیشابور

سالاری

5142943339

هرمزگان

منطقه 05

ابوموسی

مرکز خدمات جامع سلامت ابوموسی

7635623601

هرمزگان

منطقه 05

بستک

امربی

7644322650

هرمزگان

منطقه 05

بستک

جناح

7644344009

هرمزگان

منطقه 05

بشاگرد

شدشت

7642531226

هرمزگان

منطقه 05

بشاگرد

گوهران

7642530226

هرمزگان

منطقه 05

بندر عباس

پیامیب اعظم

9172855699

هرمزگان

منطقه 05

بندر عباس

رسالت

7633684338

هرمزگان

منطقه 05

بندر عباس

سیدجمال الدین اسدآبادی

7632245600

هرمزگان

منطقه 05

بندر عباس

سیدمظفر

7633332830

هرمزگان

منطقه 05

بندر عباس

هرمز

7635322231

هرمزگان

منطقه 05

بندر عباس

فر یی

7632520033

هرمزگان

منطقه 05

بندر لنگه

شهید رجایب

7644244022

 

هرمزگان

منطقه 05

بندر لنگه

چارک

7644240280

هرمزگان

منطقه 05

پارسیان

رازی

7344653866

هرمزگان

منطقه 05

جاسک

رازی

7642521921

هرمزگان

منطقه 05

جاسک

لربدف

7644522063

هرمزگان

منطقه 05

حا یچ آباد

شهید اما یب

7635424036

هرمزگان

منطقه 05

حا یچ آباد

شگزاحمدی

7635448031

هرمزگان

منطقه 05

خمرب

شهری بندرخمرب

7633225235

هرمزگان

منطقه 05

خمرب

مرکز خدمات جامع سلامت کهورستان

7633240719

هرمزگان

منطقه 05

خمرب

مرکز خدمات جامع سلامت روئیدر

7633333324

هرمزگان

منطقه 05

رودان

امام خمی ین

7642883980

هرمزگان

منطقه 05

رودان

زیارتعلی

7642875592

هرمزگان

منطقه 05

رودان

جغر یی شمالی

9014984162

هرمزگان

منطقه 05

سربیک

فطمه الزهرا

9176544017

هرمزگان

منطقه 05

قشم

مرکز شهری قشم

7635222759

هرمزگان

منطقه 05

قشم

مرکز درگهان

7635262555

هرمزگان

منطقه 05

قشم

مرکز رمکان

7635277430

هرمزگان

منطقه 05

قشم

مرکز خدمات جامع سوزا

9195763080

هرمزگان

منطقه 05

میناب

مرکز خدمات جامع سلامت سندرک

7642384172

هرمزگان

منطقه 05

میناب

توکهور هشتبندی

7642390291

هرمزگان

منطقه 05

میناب

شهید عمرا یب

7642225921

هرمزگان

منطقه 05

کیش

مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی

7644432434

همدان

منطقه 03

بهار

شهیدان وزیری

8134511384

همدان

منطقه 03

بهار

شبانه روزی صالح آباد

8134624711

همدان

منطقه 03

بهار

شبانه روزی لالجر یی

8134529251

همدان

منطقه 03

تویسرکان

شکان

8134732858

همدان

منطقه 03

تویسرکان

فرسفج

8134737827

همدان

منطقه 03

تویسرکان

شهیدمد یب

8134929003

همدان

منطقه 03

رزن

دک یب اعلایب قروه

8136462321

همدان

منطقه 03

رزن

شهید مصطفوی دمق

8136423212

همدان

منطقه 03

رزن

شهرک فرهنگیان

8136224173

همدان

منطقه 03

رزن

کرفس

8136332900

همدان

منطقه 03

فامنر یی

فامنر یی

8136828398

همدان

منطقه 03

ملایر

مرکز خدمات جامع سلامت باغ گل)شماره3(

8132222326

 

همدان

منطقه 03

ملایر

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی سامن

8132422253

همدان

منطقه 03

ملایر

مرکز خدمات جامع سلامت شبانه روزی ازندریان

8132312312

همدان

منطقه 03

نهاوند

فربوزان

8133723342

همدان

منطقه 03

نهاوند

شهید طالبیان

8133237844

همدان

منطقه 03

نهاوند

گیان

8133422438

همدان

منطقه 03

همدان

شهید دیباج

8138331024

همدان

منطقه 03

همدان

مریانج

8134265490

همدان

منطقه 03

همدان

امام حسر یی)ع(

8132660550

همدان

منطقه 03

همدان

ولیعصر

8134227337

همدان

منطقه 03

همدان

شبانه روزی قهاوند

8138462648

همدان

منطقه 03

کبودرآهنگ

شفا

8135220448

همدان

منطقه 03

کبودرآهنگ

شربین سو

8135363366

همدان

منطقه 03

کبودرآهنگ

گل تپه

8135328622

کاشان

منطقه 07

آران و بیدگل

ثامن الحجج

3154825957

کاشان

منطقه 07

آران و بیدگل

زنده یاد کریمشاهی سفیدشهر

3154833233

کاشان

منطقه 07

آران و بیدگل

ابوزیدآباد

3154253344

کاشان

منطقه 07

آران و بیدگل

شدار شهید ساک ین

3154739166

کاشان

منطقه 07

کاشان

شمس آبادی قمصر

3155642070

کاشان

منطقه 07

کاشان

جوشقانقالی

3155662330

کاشان

منطقه 07

کاشان

فاطمه الزهراء مشکات

3155683244

کاشان

منطقه 07

کاشان

گلاب یچ

3155421320

کردستان

منطقه 03

بانه

شماره 3

8734243233

کردستان

منطقه 03

بیجار

شماره 4

8738224893

کردستان

منطقه 03

بیجار

حسن آباد یاسوکند

8738422232

کردستان

منطقه 03

دهگلان

شماره 1

8735125501

کردستان

منطقه 03

دیواندره

قدس 2

8738727290

کردستان

منطقه 03

دیواندره

زرینه

8738822211

کردستان

منطقه 03

شو آباد

شوآباد

8734823097

کردستان

منطقه 03

شو آباد

اورامان تخت

8734883274

کردستان

منطقه 03

سقز

شهید کرباسی

8736224446

کردستان

منطقه 03

سنندج

بهاران

8733777610

کردستان

منطقه 03

سنندج

عباس آباد

8733512592

کردستان

منطقه 03

سنندج

حسر یی آباد

8733471222

 

کردستان

منطقه 03

قروه

شماره 1

8735220161

کردستان

منطقه 03

قروه

شیش آباد

8735421066

کردستان

منطقه 03

مریوان

شماره 5

8734521478

کردستان

منطقه 03

کامیاران

شماره 1

8735525354

کردستان

منطقه 03

کامیاران

موچش

8735652026

کرمان

منطقه 08

ارزوئیه

بیمارستان امام حسر یی

3448481862

کرمان

منطقه 08

ارزوئیه

شبانه روزی صوغان

3442483067

کرمان

منطقه 08

بافت

ولی عصر

3442422289

کرمان

منطقه 08

بردسرب

شهری شماره 1

3433526074

کرمان

منطقه 08

رابر

بیمارستان امام خمی ین

3442451624

کرمان

منطقه 08

راور

شهری شفا

3433729795

کرمان

منطقه 08

زرند

قمر ب ین هاشم

3433439296

کرمان

منطقه 08

شهربابک

بهار

3434112489

کرمان

منطقه 08

کرمان

حاج علی رستمی

3433120452

کرمان

منطقه 08

کرمان

مرکز 22 بهمن

3433317510

کرمان

منطقه 08

کرمان

باقدرت

3433210030

کرمان

منطقه 08

کرمان

مرکز12 فروردین

3432487542

کرمان

منطقه 08

کرمان

شبانه روزی راین

3433760024

کرمان

منطقه 08

کرمان

شبانه روزی ماهان

3433772324

کرمان

منطقه 08

کرمان

مرکز شبانه روزی شهداد

3433750480

کرمان

منطقه 08

کرمان

مرکز شبانه روزی چ یبود

3433271414

کرمان

منطقه 08

کرمان

شبانه روزی گلباف

3433752808

کرمان

منطقه 09

کوهبنان

بیمارستان ابوحامد کوهبنا یب

3433491101

کرمانشاه

منطقه 03

اسلام آباد غرب

مرکز شهری روستایب شماره 2

8345232429

کرمانشاه

منطقه 03

پاوه

مرکز شهری روستایب شماره 1

8346136260

کرمانشاه

منطقه 03

ثلاث باباجا یب

شهری روستایب تازه آباد

8346724900

کرمانشاه

منطقه 03

جوانرود

مرکز شهری روستایب شماره 1

8346234144

کرمانشاه

منطقه 03

دالاهو

مرکز شهری روستایب شماره 1

8343725125

کرمانشاه

منطقه 03

روانسر

مرکز شهری روستایب شماره 1

8346527202

کرمانشاه

منطقه 03

شپل ذهاب

مرکز شهری روستایب شماره 2

8342225148

کرمانشاه

منطقه 03

سنقر

مرکز شهری روستایب شماره 3

8348436655

کرمانشاه

منطقه 03

صحنه

مرکز شهری روستایب شماره 1

8348332311

کرمانشاه

منطقه 03

قصر شربین

مرکز شهری روستایب شماره 1

8342427425

 

کرمانشاه

منطقه 03

گیلانغرب

مرکز شهری روستایب شماره 1

8343222086

کرمانشاه

منطقه 03

هرسر یی

مرکز شهری روستایب شماره 2

8345124423

کرمانشاه

منطقه 03

کرمانشاه

مرکز شهری ثامن الائمه

8334291980

کرمانشاه

منطقه 03

کرمانشاه

مرکز شهری امام خمی ین

8338287510

کرمانشاه

منطقه 03

کرمانشاه

مرکز شهری جعفرآباد

8338421025

کرمانشاه

منطقه 03

کرمانشاه

مرکز شهری سینا )حاج منصویب(

8337234004

کرمانشاه

منطقه 03

کنگاور

مرکز شهری روستایب شماره 1

8348235008

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

باشت

شهید بهشتی

7432622225

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

بهم ین

لیکک

7432822206

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

بویراحمد

مادوان

7433332030

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

بویراحمد

مارگون

7433282408

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

بویراحمد

لوداب

7433280684

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

چرام

چرام

7432364541

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

چرام

شفاریاب

7433364541

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

دنا

پاتاوه

7433443813

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

دنا

سیسخت

7433444656

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

گچساران

شهید بشارت

7432222189

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

لنده

لنده

7432462822

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

کهگیلویه

دیشموک

9172332919

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

کهگیلویه

شهیدبهش ین

9172332919

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

کهگیلویه

قلعه رئیسی

9172332919

کهگیلویه و بویراحمد

منطقه 05

کهگیلویه

سوق

9172332919

یزد

منطقه 07

ابرکوه

شهید مطهری

3532820728

یزد

منطقه 07

اردکان

مرکز خدمات جامع سلامت 4

3532222124

یزد

منطقه 07

بافق

مرکز شماره دو

3532423080

یزد

منطقه 07

بهاباد

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایب

3532473304

یزد

منطقه 07

تفت

مرکز محمد رسول الله

3532633012

یزد

منطقه 07

خاتم

هرات

3532575143

یزد

منطقه 07

خاتم

مروست

3532583960

یزد

منطقه 07

صدوق

اشکذر

3532722424

یزد

منطقه 07

مهریز

شهید بهشتی

3532523090

یزد

منطقه 07

میبد

مرکز خدمات جامع شماره یک شهری

3532343015

یزد

منطقه 07

یزد

امامشهر

3535257115

 

یزد

منطقه 07

یزد

زارچ

3536723103

یزد

منطقه 07

یزد

رحمت آباد

3538221851

یزد

منطقه 07

یزد

نیکوپور

3536222777

 

 

منبع: جام جم


 

‍‍‍

ارسال نظر

یادداشت

روی خط رسانه

آخرین اخبار

پربازدید ها