• حسن عباسی در نقد مهد لیبرالیسم بودن فرانسه:

    ۴۵ درصد مردم فرانسه حرام زاده اند بخاطر همین فرانسه مهد لیبرالیسم است. طرح هدفمندی یارانه ها طرح لیبرالیستی بود، تا…

شخصیت‌ها