• رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری دامداران اعلام کرد

    نهاده‌های دامی دوبرابر قیمت مصوب به دست تولیدکننده می‌رسد این موضوعی که رئیس هیاتمدیره اتحادیه سراسری دامدارن مطرح…

کشاورزی