• با زخمِ دشنه؛

    اثر جدید ‎کویتی پور برای مردم ‎خوزستان تولید شده و به زودی منتشر می‌شود. عنوان این اثر «زخم دشنه» است با ترجیع بند:…

موسیقی

یادداشت موسیقی