• ه دنبال اظهار نظر فدرال رزرو

    به دنبال قوت گرفتن احتمال دیدار روسای جمهوری چین و آمریکا و همینطور همگرایی بانک مرکزی اروپا و آمریکا در تغییر نرخ…

اقتصاد سیاسی