• جنون جوانی یا روان پریشی که به معنای وضعیت روانی غیرطبیعی و اختلالات روانی که افراد در حالت مثبت آن دچار توهم و هذیان…

اجتماعی

یادداشت اجتماعی