• خبر خوب؛ شاید یک نیاز و ضرورت آنی برای مخاطب زمین گیر شده این روزهای دنیای رسانه از بمباران و انفجارات خبری است.

اجتماعی

یادداشت اجتماعی