نتایج جستجو :

  • چرا لشکر فاطمیون مانع پیشروی طالبان نشد؟

    چرا لشکر فاطمیون مانع پیشروی طالبان نشد؟

    فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی: هیچ دولتی، تمایل به حمایت از دولت اشرف غنی به دلیل فساد، بی بندوباری و عدم قدرت دولت مرکزی را ندارد. ارتش افغانستان و فاطمیون، کسانی نبودند که به این سادگی زیر بار تصرف شهرهای افغانستان توسط طالبان بروند.