نتایج جستجو :

  • آقایان! قانونگذاری در پستو راه حل نیست

    آقایان! قانونگذاری در پستو راه حل نیست

    نطق دکتر روح الامینی نماینده تهران در مخالفت با طرح صیانت از محدود سازی اینترنت در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی: ما با هشتاد و پنجی شدن این طرح مخالفیم. قانونگذاری در پستو راه چاره نیست.