نتایج جستجو :

  • کاسپین‌مان را چه کردید؟

    گزینه‌های حداقلی و مطلوب، روی میز

    کاسپین‌مان را چه کردید؟

    موضوع "خاک" برای ایرانیان مانند انرژی هسته‌ای نیست که جای چانه‌زدن داشته باشد، ایران براساس معاهدات و کنوانسیون‌های جهانی، حقوقی حقه درباره دریای کاسپین دارد که هیچکس حق یک میلیمتر عقب‌نشینی از آن ندارد و اگر چنین کند، نماینده مردم ایران نیست.