نتایج جستجو :

  • هژمونی تهران

    نقش تعیین کننده ایران در تحولات سوریه؛

    هژمونی تهران

     اگر قرار است مانند بار قبل این نیروهای ایران باشند که نقش مثبت در این جنگ را ایفا کنند، سایرین باید هزینه این تاثیرگذاری را بپردازند و قرار نیست هربار ایران باشد که نتایج حاصل از اشتباهات سیاسیون منطقه را پاکسازی کند. آنچه قابل پیش‌بینی است این است که با گذشت زمان و افزایش تنش در سوریه، نقش ایران بیش از پیش برای بازیگران منطقه‌ای و جهانی، روشن خواهد شد.