نتایج جستجو :

  • تنها در زمان مصدق احزاب واقعی داشتیم

    شهریار مشیری نماینده ادوار مجلس در گفتگو با مستقل آنلاین…

    تنها در زمان مصدق احزاب واقعی داشتیم

    شهریار مشیری میگوید اصلاح طلبان بیشترین ضربه را از خودشان خورده اند. او معتقد است شورای عالی اصلاح طلبان که اعضایش در یک پروسه دموکراتیک انتخاب نشده با لابی و نفوذ مافیا توانست حزب اعتدال توسعه را وارد شعسا کند.