نتایج جستجو :

  • صدور الکترونیکی مجوز خروج از کشور مشمولان

    جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی خبر داد؛

    صدور الکترونیکی مجوز خروج از کشور مشمولان

    جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی از صدور اینترنتی مجوز خروج از کشور برای دانش آموزانی خبر داد که در سن مشمولیت دارای معافیت تحصیلی هستند.