• بورسیه‌های جنجالی و انفصال از خدمت دو رئیس دانشگاه

    دیوان عدالت اداری، رئیس دانشگاه ‎تربیت‌مدرس را به انفصال از خدمت محکوم کرد. این حکم به دلیل مخالفت محمدتقی احمدی با…

شهری