• تقاضا برای مسکن هست اما

    پورحاجت کارشناس اقتصاد مسکن: مهاجرت از کلانشهرها به شهرهای اطراف نشان می‌دهد تقاضا برای مسکن وجود دارد اما مردم…

راه و مسکن