• این منظره که به آبشار زیرآبی موریس معروف شده است به خاطر اثر فرورفتگی شن و ماسه در کف اقیانوس و عمق بیشتر آب ایجاد شده …

دیگر رسانه‌ها