• ارز دو نرخی، مدت‌هاست که به یک پدیده بدل شده است؛ صف خرید سهمیه ۲ هزار یورو دولتی. این سهمیه از ۲۵۰ تا ۴۵۰ هزار تومان…

بازار سرمایه