• چالش‌های جدید بازار سرمایه با بودجه ۹۹

    بازارهای پولی و بازارهای مالی دو بخش از اقتصاد هستند که در هر شرایطی به طور مستقیم از تصمیمات دولت تاثیر می‌پذیرند.

اقتصادی