• بسیاری از کارشناسان و همچنین مردم بر این باورند که دلیل اصلی خاموشی‌های اخیر در شهرهای ایران نصب ماینر و کسب و کار بیت…

اقتصادی