نتایج جستجو :

  • جهت گیری صحیح این بانک موجبات پیشرفت را فراهم کرد

    وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک کشاورزی…

    جهت گیری صحیح این بانک موجبات پیشرفت را فراهم کرد

    وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک کشاورزی، جهت گیری و عملکرد این بانک را مطلوب و در مقایسه با سالیان گذشته، دارای پیشرفت مناسب ارزیابی کرد.