نتایج جستجو :

  • تصاویر آخر الزمانی از ورود زامبی‌ها به افغانستان!

    تصاویر آخر الزمانی از ورود زامبی‌ها به افغانستان!

    صدها تن از زندانیان پلچرخی که به دست طالبان آزاد شدند به صورت گروهی در حال ورود به کابل هستند و این صحنه عجیب را به وجود آوردند. می‌توان از این صحنه بعنوان تصاویر آخر الزمانی و ورود زامبی ها به شهر استفاده کرد.