نتایج جستجو :

  • به بهانه حجاب، قصد کشتن زنان را دارند!

    به بهانه حجاب، قصد کشتن زنان را دارند!

    برخی فکر می‌کنند با این رفتارها تکالیف خودشان را انجام می‌دهند و می‌خواهند هیجانات خودشان را به یک شکلی نشان دهند که قطعا این کار مردود است، امیدوارم بررسی قانونی صورت گرفته باشد و اگر برخورد قانونی صورت گرفته من تشکر می‌کنم.