نتایج جستجو :

  • ترکیه خبر از جنگ ایران و اسرائیل داد!

    ترکیه خبر از جنگ ایران و اسرائیل داد!

    مشاور اردوغان: ایران و اسرائیل در آینده جنگ خواهند کرد و اسرائیل در این جنگ از آسمان ترکیه استفاده خواهد کرد. ما با اسرائیل روابط خوبی داریم.