نتایج جستجو :

  • آرزو می‌کنم دلاورمردان پنجشیر بتوانند مانع طالبان شوند

    اکبر اعلمی حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس در گفتگو با مستقل:

    آرزو می‌کنم دلاورمردان پنجشیر بتوانند مانع طالبان شوند

    اکبر اعلمی میگوید: آرزو می‌کنم دلاورمردان پنجشیر به رهبری فرزند رشید احمد شاه مسعود، بتوانند مانع از تحقق سرنوشت نامبارکی شوند که قرار است طالبان برای افغانستان به ارمغان آورد.