نتایج جستجو :

  • قطع اینترنت کشور تایید شد!

    قطع اینترنت کشور تایید شد!

    بررسی علت قطع اینترنت سراسری توسط شرکت ارتباطات زیرساخت در دستور کار قرار گرفت.

  • اینترنت قطع شد!

    اینترنت قطع شد!

    برای دقایقی کلیه خطوط اینترنتی در کشور، هم ثابت و همراه قطع شد.اختلال اینترنتی همچنان تا حدی ادامه دارد. هنوز دلیل این مساله اعلام نشده است.

.