نتایج جستجو :

  • با افزایش 57 درصدی مزد حقوق تازه می شود 9 میلیون!

    با افزایش ۵۷ درصدی مزد حقوق تازه می شود ۹ میلیون!

    برخی اظهارات درحالی از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت مطرح شده است که در شرایط اقتصادی موجود می‌توان این انتظار را داشت که کارگران نسبت به همان افزایش مزد سال گذشته یعنی ۵۷ درصد نیز باتوجه به نرسیدن به سبد حداقل معیشت ۹ میلیون تومانی نیز انتقاد داشته باشند.

.