نتایج جستجو :

  • ارتباط هویت اجتماعی با امید اجتماعی

    ارتباط هویت اجتماعی با امید اجتماعی

    هر چه هویت اجتماعی بسیط تعریف شود، امید اجتماعی نیز در جامعه دست‌یافتنی‌تر است. اما هر چه هویت اجتماعی به قول تیاسن تکوارِ‌ ای و محدود و یک‌باره تعریف شود احتمال امید اجتماعی نیز کاهش می‌یابد. زیرا در تعریف امید اجتماعی است که به وفاق و همدلی تأکید شده است و این وفاق و همدلی وقتی ایجاد می‌شود که شناخت آگاهانه و پذیرش آگاهانه هویت‌ها غیر از من، گروه من دین من، جنسیت من، قبیله من و غیره... وجود داشته باشد.