نتایج جستجو :

  • حمله هواداران بی‌عقل «تتلو» به برج کوره‌ای شیراز!

    حمله هواداران بی‌عقل «تتلو» به برج کوره‌ای شیراز!

    هواداران یکی از خوانندگانی که در کشور دارای حاشیه‌های فراوانی بوده، با یورش به یادمان ملی باروی (برج) کوره‌ای هنرکار شیراز به آن آسیب‌های برگشت‌ناپذیری را وارد کرده‌اند. افراد نابخرد و فرومایگان نادان با رنگ بر روی یادمان ملی و میراث فرهنگی و هویتی شیراز دیوارنویسی انجام داده‌اند و با گرفتن نگاره‌های (عکس‌ها) آن‌ها و درست کردن «هَشتک» در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از دوست‌داران و هواداران خود می‌خواهند که بر روی دیگر یادمان‌های تاریخی و ملی کشور، این رفتار ناپسند و ضدارزش‌های ملی – میهنی را گسترش (ترویج) داده و با رنگ دیوارنویسی کرده و راه نادرست و رفتار متجاوزانه آن‌ها را دنبال کنند!/مهرگان