نتایج جستجو :

  • افلاطون از زبان سقراط در باب روان می‌گوید

    افلاطون از زبان سقراط در باب روان می‌گوید

    این رساله گفتگوی فدون و اشکرات است که به صورت گزارش غیرمستقیم ارائه می‌شود. فدون، شاگرد سقراط، روز مرگ او در آنجا حضور داشته و مدت‌ها پس از درگذشت سقراط، آن واقعه را در شهر فیلوس در پلوپونز برای اشکرات روایت می‌کند. افلاطون در آن روز بیمار بود و در آن مجلس حضور نداشت. طبق متن فدون، افلاطون اندیشه‌های خود را در قالب این رساله و از زبان سقراط بیان می‌کند.