نتایج جستجو :

  • ابعاد بین‌المللی حمله به عربستان

    ابعاد بین‌المللی حمله به عربستان

    حادثه آرامکو حاوی این پیام است که هرگونه جنگ و ناامنی در منطقه خاورمیانه دارای ابعاد و گستردگی جهانی بوده و هزینه آن برای اقتصاد و سیاست جهانی سنگین و غیرقابل جبران خواهد بود. یکی از بزرگترین هزینه‌ها، اخلال هرچند کوتاه در جریان نفت و بالتبع افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است. اخلالی که می‌تواند اقتصاد جهان را برای مدتی دچار رکود و توقف سازد.