نتایج جستجو :

  • خاموشیم

    روایتی از بحران بی‌برقی

    خاموشیم

    طبق گزارش‌های خبرنگاران مستقل از سراسر ایران، چندین شهر ایران گریبانگیر مشکل قطع برق چند ساعته در شبانه روز هستند.