• علم پیشرو اشاره می‌کند که ممکن است بیش از یک واقعیت وجود داشته باشد. آیا جهان‌ های موازی وجود دارند؟ زمان، فضا و خود…

علم و اندیشه