• کسری نوری سخنگوی وزارت نفت:

    سخنگوی وزارت نفت به پرونده کرسنت اشاره کرد و افزود: داستان کرسنت آنگونه که مطرح می‌شود نیست و آقای زاکانی خودشان باید…