• یک شرکت سوئیسی سرویسی را ارائه می‌دهد که طی آن بازماندگان فرد متوفی قادر خواهند بود خاکستر عزیزانشان را به الماس تبدیل…

تکنولوژی