• شایعه «فاجعه در کهریزک» تکذیب شد. آسایشگاه ‎کهریزک به علت بحران شیوع بیماری ‎کرونا قرنطینه است و بیماران در دو بخش…

انتظامی و حوادث