• اتفاقی عجیب و بارش پول در ترکیه! دو شریک در ترکیه بر سر مسائل کاری به اختلاف می‌خورند و یکی از آن‌ها ۱۰۰۰۰ لیر اسکانس…

انتظامی و حوادث